پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو ۲۰۶
آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو ۲۰۶

آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو ۲۰۶

تبلیغات
آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو ۲۰۶
از سری مقالات اطلاعات پایه بخش خودرو این بار با آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو ۲۰۶ با هم همراه می شویم تا با مشخصات و ویژگی های بین هر یک از کلاسهای مختلف پژو ۲۰۶ را بشناسیم.

  ۲۰۶GTX 1360INJ

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ۱۳۶۰ ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﮋﻛﺘﻮری ( TU3 ) و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ دﺳﺘﻲ ۵ دﻧﺪه می باشد.

  کلاس ۲

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻨﺎ در ﺷﺶ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت دارد: ﻛﻮﻟﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ، رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﺑﺎ CD، آﺋﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗﻲ ﻋﻘﺐ، زﻳﺮﺳﺮی ﻫﺎی ﻋﻘﺐ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا

  کلاس ۳

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮدرو ﻣﺒﻨﺎ در ﻫﻔﺖ ﻣﻮرد ﺗﻔﺎوت دارد: ﺷﺶ ﻣﻮرد دﻗﻴﻘﺎ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻛﻼس ۲ ﺑﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪﻗﻔﻞ ( ABS )

  کلاس ۴

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻛﻼس ۳ دارای ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮ دوزﻳﻬﺎی ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) چرﻣﻲ و ﻛﻔﭙﻮش های ﻣﻮﻛﺘﻲ می باﺷﺪ.

  کلاس ۵

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ، دارای ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻨﺪزﻓﺮی، ﻳﺨﭽﺎل، ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮدوزﻳﻬﺎی ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) چرﻣﻲ و ﻛﻔﭙﻮش های ﻣﻮﻛﺘﻲ می باﺷﺪ.

  کلاس ۶

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ، دارای ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮدوزﻳﻬﺎی ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) چرﻣﻲ، ﻛﻔﭙﻮﺷ های ﻣﻮﻛﺘﻲ و ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺷﻔﺎف می باشد.

  کلاس ۷

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ۱۳۶۰ ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﮋﻛﺘﻮری ( TU3A )، ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ دﺳﺘﻲ ۵ دﻧﺪه ، آﺋﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ دﺳﺘﻲ ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ ﺟﻠﻮ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ دﺳﺘﻲ ﻋﻘﺐ، رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺰ ﺑﻪ CD، ﻛﻮﻟﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ و ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ ﻓﻘﻂ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺗﻮر TU3 ﺑﻪ TU3A می باشد.

  کلاس ۸

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ۱۳۶۰ ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﮋﻛﺘﻮری ( TU3A )، ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ دﺳﺘﻲ ۵ دﻧﺪه، آﺋﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ، رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ CD، ﻛﻮﻟﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮای ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺟﻠﻮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ( ABS )، زﻳﺮﺳﺮی های ﻋﻘﺐ و ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻛﻼس ۳ ﻓﻘﻂ در ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻮﺗﻮر TU3 ﺑﻪ TU3A می باشد.

  کلاس ۹

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ ﻛﻼس ۳ دارای ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮدوزی های ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) چرﻣﻲ و ﻛﻔﭙﻮش های ﻣﻮﻛﺘﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮﺗﻮر آن ﻧﻴﺰ از TU3JP ﺑﻪ TU3A ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  کلاس ۱۰

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ، دارای ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻨﺪزﻓﺮی، ﻳﺨﭽﺎل، ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮدوزﻳﻬﺎی ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) چرﻣﻲ و ﻛﻔﭙﻮش های ﻣﻮﻛﺘﻲ ﺑﻮده و ﻣﻮﺗﻮر آن ﻧﻴﺰ از TU3JP ﺑﻪ TU3A ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  کلاس ۱۱

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ، دارای ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺰ ﺑﻪ CD، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮدوزی های ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) چﺮﻣﻲ، ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﻛﻔﭙﻮﺷﻬﺎی ﻣﻮﻛﺘﻲ و ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺷﻔﺎف ﺑﻮده و ﻣﻮﺗﻮر آن ﻧﻴﺰ از TU3JP ﺑﻪ TU3A ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.

  کلاس ۱۲

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ۱۳۶۰ ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﮋﻛﺘﻮری ( TU3A )، ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ دﺳﺘﻲ ۵ دﻧﺪه، آﺋﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ، رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ CD، ﻛﻮﻟﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮای ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺟﻠﻮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ( ABS )، زﻳﺮﺳﺮی های ﻋﻘﺐ، ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه، ﻣﻮﺗﻮر TU3A ﺑﻮده و درﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎی ﺗﻘﻮﻳﺘﻲ می باشد.

  کلاس ۱۳

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ۱۳۶۰ ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﮋﻛﺘﻮری ( TU3A )، ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ دﺳﺘﻲ ۵ دﻧﺪه، آﺋﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮﻫﺎی ﺑﺮﻗﻲ ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ، رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ CD، ﻛﻮﻟﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮای ﺳﺮﻧﺸﻴﻨﺎن ﺟﻠﻮ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ( ABS )، زﻳﺮﺳﺮی های ﻋﻘﺐ و ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه ﺑﻮده و ﺗﻔﺎوت آن ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻛﻼس ۸ ﻓﻘﻂ در اﺳﺘﻔﺎده از ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺧﻂ دار ﺑﺠﺎی ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺷﻔﺎف می باﺷﺪ.

  کلاس ۱۴

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﭘﺎﻳﻪ ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ، دارای ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، رادﻳﻮ ﭘﺨﺶ ﻣﺠﺰ ﺑﻪ CD، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮدوزی های ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) چرﻣﻲ، ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﻛﻔﭙﻮﺷﻬﺎی ﻣﻮﻛﺘﻲ و ﭼﺮاغ ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﻟﻨﺰ ﺷﻔﺎف، ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎی ﺟﻠﻮ ﺑﺎ ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ، ﺳﻪ ﻋﺪد ﭘﺸﺖ ﺳﺮی ﻋﻘﺐ ﺑﻮده و ﻣﻮﺗﻮر آن ﻧﻴﺰ از TU3JP ﺑﻪ TU3A ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ( در واﻗﻊ اﻳﻦ ﻛﻼس ﻫﻤﺎن ﻛﻼس ۱۱ می باﺷﺪ ﻛﻪ ﺻﻨﺪلی های ﺗﻴﭗ ۳ ﺑﻪ آن اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ).

  کلاس ۱۵

  در اﻳﻦ ﻛﻼس از ﻛﻤﺮﺑﻨﺪﻫﺎی ﺑﺪون ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﭘﻴﺶ ﻛﺸﻨﺪه ( pre tentioner ) اﺳﺘﻔﺎده می ﺸﻮد ﻛﻪ ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس ﻗﻄﻌﻪ ecu ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ﺣﺬف ﺷﺪه و ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺳﻮﺋﻴﭻ ﺛﻘﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﻗﻄﻊ ﻛﻦ ﺑﻨﺰﻳﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ. ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎ ، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﮋوی ۲۰۶ ﺗﻴﭗ ۱ (ﻛﺪ ۲۶۰ ﻛﻼس ۷ ) می باشد.

  کلاس ۱۶

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ۱۳۶۰ ﺳﻲ ﺳﻲ اﻧﮋﻛﺘﻮری ( TU3A ) و ﮔﻴﺮﺑﻜﺲ دﺳﺘﻲ ۵ دﻧﺪه - اﺳﺘﺎﻧﺪارد آلودﮔﻲ ﻳﻮرو ۳ ﺑﺪون EOBD - ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺼﺮف ﺑﻨﺰﻳﻦ ﺑﺎ اﻛﺘﺎن ﭘﺎﺋﻴﻦ - ﺗﻌﻠﻴﻖ ﺗﻘﻮﻳﺖ ﺷﺪه - (CRD) دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ ﻟﻮح ﻓﺸﺮده ( CD) - ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻮﻟﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻨﻈﻴﻢ - آﻳﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﻗﻲ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﻨﺴﻮر دﻣﺎﺳﻨﺞ و ﻗﺎب رﻧﮕﻲ - ﻛﻴﺴﻪ ﻫﻮا ( AIR BAG ) - ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ABS - ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗﻲ درﻫﺎی ﻋﻘﺐ - زﻳﺮ ﺳﺮی ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎی ﻋﻘﺐ، ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ ، ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE )، ﺗﻮدوزی های ( ﺻﻨﺪﻟﻴﻬﺎ و رودری ها ) ﭼﺮﻣﻲ و ﻛﻔﭙﻮش های ﻣﻮﻛﺘﻲ

  ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻌﺮوف ﺑﻪ PACK LOOK ﺷﺎﻣﻞ : ﺳﭙﺮﻫﺎی ﺟﻠﻮ و ﻋﻘﺐ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ، زه ﻫﺎی ﺿﺮﺑﮕﻴﺮ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ، دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎی در ﺑﺎزﻛﻦ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺑﺪﻧﻪ، رﻳﻨﮓ و ﻻﺳﺘﻴﻚ اﺳﭙﺮت و زاﭘﺎس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ می باﺷﺪ.

  تبلیغات
  برچسب ها
  نویسنده
  مهران ابن الدین
  مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

  دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
  مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  من تمام پیچ ها و اتصالات رو باز کردم چطور کویل 206 تیپ 5 رو در بیارم ؟
  آموزش تعویض شمع موتور TU5 خودروهای پژو ۲۰۶، ۲۰۷ و رانا
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه