آیا ایرانی بودن نیمی از کاربران تلگرام صحت دارد؟

کانال تلگرام