پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ هوآوی Huawei P8 Lite
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ هوآوی Huawei P8 Lite

آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ هوآوی Huawei P8 Lite

تبلیغات
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ هوآوی Huawei P8 Lite
اگر به هر دلیلی آسیبی به اﺳﭙﯿﮑﺮ موبایل هوآوی P8 Lite شما وارد شده و مطمئن هستید این آسیب نرم افزاری نبوده و مشکل با تعویض بلندگو و یا تعمیر اتصالات آن بر طرف می شود، ما در این آموزش به شما راه استاندارد تعویض اسپیکر Huawei P8 Lite را می آموزیم. با اِستپ هِلپ همراه باشید.

مرحله 1

اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 liteاﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 liteاﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 lite

ﻧﺎﺧﻨﺘﺎن ﯾﺎ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﯿﻦ موبایل و ﻗﺎب ﭘﺸﺖ آن ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻗﺎب را ﺑﻪ آراﻣﯽ به سمت ﺑﺎﻻ بکشید. اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﻣﺘﺪاد دﺳﺘﮕﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﻗﺎب ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻗﺎب ﺟﺪا ﺷﻮد.

در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎب ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺮاش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مرحله 2

اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 liteاﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 lite

ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ آن ﻫـﺎ را به صورت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم اسمبل کردن دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

مرحله 3

اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 liteاﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 liteاﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 lite

اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را زﯾﺮ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺮار داده و آن را ﺑﻪ دﻗﺖ به سمت ﺑﺎﻻ بکشید ﺗﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد.

مرحله 4

اﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 liteاﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 liteاﺳﭙﯿﮑﺮ مکالمه هوآوی p8 lite

به وسیله ی موچین اسپیکر مکالمه را گرفته و از موبایل جدا کنید و اسپیکر جدید را در جای قبلی قرار دهید.

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
امیرحسین رضازاده
امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
مجموع پست ها: 222 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های هوآوی Huawei
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۱ امتیاز
هنگ کردن گوشی سامسونگ
آموزش تصویری ریست فکتوری موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A5
۰ پاسخ
۵ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
اندروید سیستم ریکاوری
آموزش تصویری ریست فکتوری تبلت های لنوو Lenovo A7-40, A7-50
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه