پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite

آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite

تبلیغات
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite
ممکن است با شنیدن صدای اضافه و یا قطع شدن کامل صدای بلندگوی مکالمه موبایلتان برای تعویض آن اقدام کنید. در این آموزش به صورت استاندارد و مرحله به مرحله ما به شما آموزش می دهیم تا اسپیکر موبایل huawei p8 lite خود را به راحتی همانند یک تعمیر کار با تجربه تعویض کنید.با اِستِپ هِلپ همراه باشید.

مرحله 1

اسپیکر هوآوی p8 liteاسپیکر هوآوی p8 liteاسپیکر هوآوی p8 lite

ﻧﺎﺧﻨﺘﺎن ﯾﺎ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﺎب ﭘﺸﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻗﺎب را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎﻻ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﻣﺘﺪاد دﺳﺘﮕﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﻗﺎب ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻗﺎب ﺟﺪا ﺷﻮد.

در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎب ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺮاش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مرحله 2

اسپیکر هوآوی p8 liteاسپیکر هوآوی p8 lite

ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ آن ﻫـﺎ را به صورت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم اسمبل کردن دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

مرحله 3

اسپیکر هوآوی p8 liteاسپیکر هوآوی p8 liteاسپیکر هوآوی p8 lite

اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را زﯾﺮ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺮار داده و آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد.

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
امیرحسین رضازاده
امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
مجموع پست ها: 223 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های هوآوی Huawei
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۴ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
اندروید سیستم ریکاوری
آموزش تصویری ریست فکتوری تبلت های لنوو Lenovo A7-40, A7-50
۰ پاسخ
۰ امتیاز
اندروید سیستم ریکاوری
آموزش تصویری ریست فکتوری تبلت های لنوو Lenovo A7-40, A7-50
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه