پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعویض باتری موبایل هوآوی Huawei P8 Lite
آموزش تعویض باتری موبایل هوآوی Huawei P8 Lite

آموزش تعویض باتری موبایل هوآوی Huawei P8 Lite

تبلیغات
آموزش تعویض باتری موبایل هوآوی Huawei P8 Lite
در موبایل هوآوی Huawei P8 Lite از باتری غیر قابل تعویض توسط کاربر استفاده شده که تعویض آن به راحتی ممکن نیست و نیاز به تجربه و اطلاعات کافی دارد. ما در این آموزش قصد داریم با در اختیار گذاشتن این مهارت به شما کمک کنیم تا به راحتی در خانه باتری این موبایل را تعویض کنید. با اِستِپ هِلپ همراه باشید.

مرحله 1

باتری هوآوی p8 liteباتری هوآوی p8 liteباتری هوآوی p8 lite

ﻧﺎﺧﻨﺘﺎن ﯾﺎ اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﺎب ﭘﺸﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻗﺎب را ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﺎﻻ دﻫﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﻣﺘﺪاد دﺳﺘﮕﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﻗﺎب ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻗﺎب ﺟﺪا ﺷﻮد.

در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎب ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺮاش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مرحله 2

باتری هوآوی p8 liteباتری هوآوی p8 lite

ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ آن ﻫـﺎ را به صورت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم اسمبل کردن دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

مرحله 3

باتری هوآوی p8 liteباتری هوآوی p8 liteباتری هوآوی p8 lite

اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را زﯾﺮ اﺳﭙﯿﮑﺮ ﻗﺮار داده و آن را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺑﺎﻻ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﺟﺪا ﺷﻮد.

مرحله 4

باتری هوآوی p8 liteباتری هوآوی p8 lite

ﻧﻮار زﯾﺮ ﺑﺎﺗﺮی را ﭘﯿﺪا ﮐﺮده و ﺑﺎ اﻧﮕﺸﺖ ﻫﺎﯾﺘﺎن آن را ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ و ﺑﻪ آراﻣﯽ ﺑﮑﺸﯿﺪ ﺗﺎ ﭘﺎره ﺷـﻮد. اﯾـﻦ ﮐـﺎر ﺑـﻪ شل ﮐـﺮدن ﻣـﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺎک زﯾﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.

مرحله 5

باتری هوآوی p8 liteباتری هوآوی p8 lite

ﺑﺎ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺳﻌﯽ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﺎﺗﺮی را ﺑﻠﻨﺪ ﮐﻨﯿﺪ. اﯾﻦ ﮐﺎر را در ﭼﻨﺪ ﻗﺴﻤﺖ ﺑﺎﺗﺮی ﺗﮑﺮار ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺎک زﯾﺮ آن ﺿﻌﯿﻒ و ﺑﺎز ﺷﻮﻧﺪ.

ﺑﺮای ﺟﺪا ﮐﺮدن راﺣﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﺗﺮی ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﺪ از اﺑﺰاری ﺣﺮارﺗﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺸﻮار اﺳﺘﻔﺎده ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﻮاد ﭼﺴﺒﻨﺎک زﯾﺮ ﺑﺎﺗﺮی شل ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺎﯾﺪ دﻗﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﯿﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﺗﺮی ﺣﺮارت ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ زﯾﺎد وارد ﻧﮑﻨﯿﺪ.
تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
امیرحسین رضازاده
امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
مجموع پست ها: 222 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های هوآوی Huawei
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۱ امتیاز
هنگ کردن گوشی سامسونگ
آموزش تصویری ریست فکتوری موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A5
۰ پاسخ
۵ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
اندروید سیستم ریکاوری
آموزش تصویری ریست فکتوری تبلت های لنوو Lenovo A7-40, A7-50
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه