پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعویض دوربین موبایل هوآوی Huawei P8 Lite
آموزش تعویض دوربین موبایل هوآوی Huawei P8 Lite

آموزش تعویض دوربین موبایل هوآوی Huawei P8 Lite

تبلیغات
آموزش تعویض دوربین موبایل هوآوی Huawei P8 Lite
اگر به دوربین موبایل هوآوی Huawei P8 Lite شما آسیب فیزیکی وارد شده و یا به هر دلیلی قصد تعویض آن را دارید این مطلب را دنبال کنید. پرچمدار سال 2015 شرکت هوآوی با دوربین 13 مگاپیکسلی راهی بازار شد. این دوربین می‌تواند تصاویری را با حداکثر رزولوشن 4160 در 3120 پیکسل و ویدیو هایی با نهایت رزولوشن FullHD معادل با 1920 در 1080 پیکسل ثبت کند. در این آموزش برای تعویض این دوربین، با روش های استاندارد، با استِپ هِلپ همراه باشید.

مرحله 1

دوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 lite

ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻦ را وارد ﺣﻔﺮه ی ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﻠﻊ راﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﻦ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ.

مرحله 2

دوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 lite

ﻧﺎﺧﻨﺘﺎن ﯾﺎ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﺎب ﭘﺸﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻗﺎب را ﺑﻪ آراﻣﯽ به سمت ﺑﺎﻻ بکشید. اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﻣﺘﺪاد دﺳﺘﮕﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﻗﺎب ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻗﺎب ﺟﺪا ﺷﻮد.

در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎب ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺮاش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ی ﺑﺎﻻی ﺑﺎﺗﺮی ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣی ﺑﺎﺷﺪ.

مرحله 3

دوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 lite

ﭘﯿﭻ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ آن ﻫـﺎ را به صورت جداگانه نگهداری می کنید ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم اسمبل کرن دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

مرحله 4

دوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 lite

اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﮑﺘﻮرﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ داده و ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.

مرحله 5

دوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 lite

ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

مرحله 6

دوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 liteدوربین هوآوی p8 lite

اﺑﺰاري ﻣﻨﺎﺳﺐ را زﯾﺮ ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر دورﺑﯿﻦ ﺑﺮده و اﺗﺼﺎل آن را ﻗﻄﻊ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﺳﭙﺲ دورﺑﯿﻦ را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
امیرحسین رضازاده
امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
مجموع پست ها: 223 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های هوآوی Huawei
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۴ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
اندروید سیستم ریکاوری
آموزش تصویری ریست فکتوری تبلت های لنوو Lenovo A7-40, A7-50
۰ پاسخ
۰ امتیاز
اندروید سیستم ریکاوری
آموزش تصویری ریست فکتوری تبلت های لنوو Lenovo A7-40, A7-50
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه