پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی خودرو و آزمایش آن ها
آموزش تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی خودرو و آزمایش آن ها

آموزش تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی خودرو و آزمایش آن ها

تبلیغات
آموزش تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی خودرو و آزمایش آن ها
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با نحوه تعویض سوئیچ چراغ های مدار روشنایی خودرو های سواری و آزمایش آن ها با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

  دستورالعمل پیاده و سوار کردن سوئیچ مدار چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  وسایل لازم:

  • جعبه ابزار
  • دستگاه مولتی متر

  نکات ایمنی

  • هنگام کار بر روی سیستم های الکتریکی خودرو، بست اتصال کابل قطب منفی باتری را باز کنید و آن را از قطب منفی باتری دور نگه دارید. در تصویر زیر جدا کردن بست کابل قطب منفی با ابزار مخصوص دیده می شود.
  • قاب روی فرمان خودرو شکننده و آسیب پذیراست. لذا، پس از بازکردن قاب از روی خودرو، آن را در محل مناسبی قرار دهید و حفاظت کنید.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  به ترتیب زیر برای پیاده کردن سوئیچ چراغ های روشنایی خودرو اقدام کنید: سوئیچ چراغ های یزرگ ( نور بالا نور پایین )، چراغ های جانبی ( پارک )، چراغ های خطر، چراغ های پلاک و چراغ های راهنما در یک مجموعه در روی لوله ی فرمان بسته شده است. با استفاده از پیچ گوشتی مناسبی پیچ های پوشش ( قاب ) روی لوله ی فرمان را باز کنید و قاب را از محل خود خارج نمایید. در تصویر زیر بازکردن پیچ های اتصال قاب روی لوله ی فرمان نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها.

  قاب روی لوله ی فرمان دو قسمتی است لذا پس از جدا کردن قسمت پایین، نیمه بالایی قاب را با فشار دادن آن به سمت پنل جلوی راننده از روی مجموعه سوئیچ روشنایی خودرو جدا کنید. در تصویر زیر جدا کردن قاب بالایی نشان داده شده است. پس از خارج نمودن قاب، آن را در محل مناسبی روی مسز کار قرار دهید.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  دسته راهنما را با احتیاط از محل خود خارج کنید. اتصال دسته ی راهنما در بیش تر خودروها به صورت هزار خار است. در تصویر زیر خارج کردن دسته راهنما دیده می شود.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  در روی سطح جانبی مجموعه ی سوئیچ روشنایی ( محل نصب دسته ی راهنما ) صفحه ی محافظ اسفنجی ( فوم )، به منظور جلوگیری از ورود گرد و خاک به داخل سوئیچ روشنایی، نصب شده است. بااحتیاط، آن را از محل خود جدا کنید. برای جدا کردن محافظ اسفنجی از اشیای تیز و برنده استفاده نکنید زیرا باعث پاره شدن آن می شود. در تصویر زیر جدا کردن محافظ از روی سوئیچ روشنایی خودرو نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  اتصال سوئیچ روشنایی به سیم کشی خودرو به وسیله ی کانکتور یا سوکت انجام شد است. لذا سوکت اتصال الکتریکی مدار روشنایی به سوئیچ را جدا کنید. در تصویر زیر سوکت اتصال الکتریکی به مجموعه ی سوئیچ روشنایی، پس از جدا کردن آن، دیده می شود.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  پیچ های اتصال سوئیچ را با استفاده از آچار و پیچ گوشتی مناسب باز کنید و آن هارا در محل مناسبی روی میز کار قرار دهید. در تصویر زیر باز کردن پیچ بدنه ی سوئیچ نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  مجموعه سوئیچ روشنایی را از محل خود خارج کنید و روی میز کار قرا ردهید. در تصویر زیر جدا کردن و خارج نمودن سوئیچ روشنایی نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  با استفاده از مولتی نتر، به ترتیب زیر برای آزمایش سالم بودن سوئیچ روشنایی خودرو، اقدام کنید: سلکتور دستگاه مولتی متر، را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید. ترمینال ها و پایه های مربوط به چراغ های بزرگ جلو ( در حالت های نور پایین و نور بالا )، چراغ های جانبی ( پارک )، چراغ های خطر و چراغ های پلاک خودرو را با توجه به نقشه ی مدار الکتریکی روشنایی خودرو را با توجه به نقشه ی مدار الکتریکی روشنایی خودرو شناسایی نمایید و با استفاده از مولتی متر برقراری ارتباط بین ترمینال ها را در حالت های مختلف کارکرد سوئیچ آزمایش کنید. در تصویر زیر آزمایش سوئیچ روشنایی با مولتی متر نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  دسته ی راهنما را در محل خود روی سوئیچ روشنایی سوار کنید و سپس آن را در وضعیت روشن بودن چراغ های راهنما سمت راست قرر دهید. برقراری اتصال ترمینال های سوئیچ را با استفاده از مولتی متر آزمایش کنید. دسته ی راهنما در وضعیت روشن بودن چراغ های راهنما سمت چپ قرار دهید و برقراری اتصال ترمینال های سوئیچ را به وسیله ولتی متر آزمایش کنید. دسته راهنما را در وضعیت استپ موقت چراغ های نور بالا قرار دهید و به وسیله ی مولتی متر صحت برقراری و ارتباط ترمینال های سوئیچ را آزمایش کنید. در تصویر زیر قرار گرفتن دسته ی راهنما در وضعیت استپ موقت ( نور بالا ) و آزمایش اتصال ترمینال های سوئیچ روشنایی دیده می شود.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  مجموعه ی سوئیچ های نصب شده در روی قاب فرمان یک نوع خودرو در تصویر بعدی نشان داده شده است اجزای این مجموعه به شرح زیرند:

  1. مجموعه ی سوئیچ چراغ های روشنایی و دسته راهنما ( شماره ی ۱ )
  2. مجموعه اهرم برف پاک کن ( شماره ی ۲ )
  3. بدنه ی دسته راهنما و دسته چراغ ( شماره ی ۳ )
  4. ترمینال های سوئیچ شیشه شوی و برف پاک کن ( شماره ۴ )
  5. ترمینال های سوئیچ راهنما و فلاشر ( شماره ۵ )
  6. ترمینال های سوئیچ چراغ های روشنایی ( شماره ی ۶ )
  7. قاب زیرین برف پاک کن ( شماره ی ۷ )
  8. کلید فلاشر ( شماره ی ۸ )

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  برای آزمایش سوئیچ چراغ های ترمز ( استپ قرمز ) به ترتیب زیر عمل کنید: بعضی از سوئیچ ها ( استپ قرمز ) به وسیله دو عدد مهره در روی پایه ای که به همین منظور در بالای پدال ترمز نصب شده است بسته می شود (یکی از مهره ها در بالای سوراخ پایه و دیگری در زیر صفحه ی پایه ). ابتدا اتصال الکتریکی به سوئیچ ها را جدا کنید و سوئیچ چراغ های ترمز را از داخل سوراخ پایه خارج نمایید. در تصویر زیر سوئیچ استفاده شده در یک نوع خودروی سواری، پس از بازکردن آن، دیده می شود.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  سلکتور مولتی را برای اندازه گیری اهم تنظیم کنید. در تصویر زیر یک نوع مولتی متر ( دیجیتالی ) نشان داده شده است که سلکنور آن روی درجه بندی اهم قرار دارد.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  سیم مثبت و منفی دستگاه را به ترمینال های سوئیچ ترمز متصل کنید. میله ی وسط سوئیچ ( پلانجر ) ترمز را به سمت داخل بدنه فشار دهید تا اتصال ترمینال های آن قطع شود. در این وضعیت مقدار اهم اندازه گیری شده به وسیله ی مولتی متر را مشاهده کنید. علامت بی نهایت ( infin; ) در روی صفحه نمایش مولتی متر، نشان دهنده ی قطع بودن ترمینال ها و سالم بودن سوئیچ ترمز است. عدد صفر، نیز دلیل اتصال ترمینال ها در داخل سوئیچ و معیوب بودن آن است. در تصویر بعدی نحوه ی آزمایش به صورت شماتیک نشان داده شده است. در مرحله دوم اعمال نیرو به میله ی وسط سوئیچ ( پلانجر ) را حذف نمایید تا پلانجر به وضعیت اولیه خود برگردد. سپس مقدار اهم اندازه گیری شده را مجدداً کنترل کنید. در صورت سالم بودن سوئیچ ترمز، عدد صفر در روی صفحه ی نمایش مولتی متر ظاهر می شود. در غیر این صورت، علامت بی نهایت ( infin; ) در صفحه ی نمایش مولتی متر ظاهر خواهد شد، که نشان دهنده ی معیوب بودن سوئیچ چراغ های ترمز است در تصویر زیر شماتیک اجرای آزمایش نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  برای آزمایش سوئیچ چراغ های دنده عقب خودرو به ترتیب زیر عمل کنید:

  سوکت اتصال الکتریکی مدار چراغ های دنده عقب را از ترمینال های سوئیچ دنده عقب جدا کنید. سوئیچ چراغ های دنده عقب، روی پوسته ی جعبه دنده عقب یک نوع خودرو بسته می شود. با استفاده از آچار رینگی مناسبی آن را باز و از محل خود خارج کنید. در تصویر زیر سوئیچ دنده عقب یک نوع خودرو نشان داده شده است. این نوع سوئیچ دارای پلانجری است که در وضعیت دنده عقب خودرو، ارتباط ترمینال ها را در داخل سوئیچ برقرار می کند و باعث روشن شدن چراغ های دنده عقب می شود.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  زمانی که جعبه دنده از وضعیت دنده عقب خارج شود پلانجر به وسیله ی فنر به حالت اول خود برمی گردد و با قطع شدن ترمینال ها، چراغ های دنده عقب خودرو خاموش می شوند. در تصویر زیر ترمینال های مدار الکتریکی و پلانجر تعبیه شده در ساختمان سوئیچ دیده می شود.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  سلکتور مولتی متر را در وضعیت اندازه گیری اهم قرار دهید. سیم های مثبت و منفی مولتی متر را به ترمینال های سوئیچ چراغ های دنده عقب متصل کنید. میله وسط سوئیچ ( پلانجر ) را به سمت داخل فشار دهید تا اتصال ترمینال های سوئیچ برقرار گردد. انحراف عقربه ی مولتی متر نشان دهنده ی ارتباط ترمینال ها و سالم بودنن سوئیچ است و در صورتی که عقربه مولتی متر ثابت باشد و منحرف نشود، دلیل معیوب بودن سوئیچ است. میله وسط سوئیچ ( پلانجر ) را رها کنید و به صفحه ی مدرج مولتی متر توجه کنید. ثابت بودن عقربه در محل خود، نشان دهنده ی سالم بودن سوئیچ و انحراف آن دلیل معیوب بودن سوئیچ چراغ های دنده عقب است. در تصویر زیر آزمایش سوئیچ چراغ های دنده عقب یک نوع خودرو نشان داده شده است.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  مراحل آزمایش سوئیچ چراغ های دنده عقب با مولتی متر دیجیتالی، مانند مراحل اجرای آزمایش با مولتی متر عقربه ای است. در حالت عادی پلانجر، عدد صفر روی صفحه نمایش مولتی متر نشان دهنده ی معیوب بودن سوئیچ و علامت بی نهایت ( infin; ) دلیل سالم بودن آن است. بخش a تصویر زیر، زمانی که پلانجر در انتها کورس خود قرار گیرد ( وضعیت دنده عقب ) عدد صفر روی صفحه نمایش مولتی متر دلیل سالم بودن سوئیچ است و علاامت بی نهایت ( infin; )، معیوب بودن آ ن را نشان می دهد. بخش b نحوه ی آزمایش سوئیچ چراغ های دنده عقب با مولتی متر دیجیتالی دیده می شود.

  تعویض سوئیچ چراغ های روشنایی و آزمایش آن ها

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  امیرحسین رضازاده
  امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

  علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
  مجموع پست ها: 223 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه