پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite

آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite

تبلیغات
آموزش ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﺎدرﺑﻮرد ﻣﻮﺑﺎﯾﻞ ﻫﻮآوی Huawei P8 Lite
مادربورد موبایل هوآوی P8 Lite اصلی ترین عضو این دستگاه است و تعویض آن تحت شرایطی خاص صورت می گیرد. پیشنهاد می شود برای بررسی دقیق موبایل را به تکنسین این زمینه نشان دهید و پس از تایید اقدام به تعویض مادربورد کنید. شما می توانید قطعات مورد نیاز را از نمایندگی های مجاز شرکت هوآوی در ایران تهیه نمایید. بااِستِپ هِلپ همراه باشید.

مرحله 1

مادربورد هوآوی p8 liteمادربورد هوآوی p8 lite

ماﻧﻨﺪ ﺗﺼﻮﯾﺮ ﭘﯿﻦ را وارد ﺣﻔﺮه ی ﻣﻮﺟﻮد در ﺿﻠﻊ راﺳﺖ دﺳﺘﮕﺎه ﮐﻨﯿﺪ.
ﭘﯿﻦ را اﻧﺪﮐﯽ ﺑﻪ داﺧﻞ ﻓﺸﺎر دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻣﺤﻔﻈﻪ ﻫﺎی ﺳﯿﻢ ﮐﺎرت و ﮐﺎرت ﺣﺎﻓﻈﻪ ﺑﯿﺮون آﯾﻨﺪ.

مرحله 2

مادربورد هوآوی p8 liteمادربورد هوآوی p8 lite

ﻧﺎﺧﻨﺘﺎن ﯾﺎ اﺑﺰاری ﻣﻨﺎﺳﺐ را ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎه و ﻗﺎب ﭘﺸﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و ﻗﺎب را ﺑﻪ آراﻣﯽ به سمت ﺑﺎﻻ بکشید. اﯾﻦ ﮐﺎر را در اﻣﺘﺪاد دﺳﺘﮕﺎه اداﻣﻪ دﻫﯿﺪ ﺗﺎ ﻫﻤﻪ ی ﮔﯿﺮه ﻫﺎی ﻗﺎب ﺑﺎز ﺷﺪه و ﻗﺎب ﺟﺪا ﺷﻮد.

در اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ دﻗﺖ ﮐﻨﯿﺪ زﯾﺮا ﻗﺎب ﻣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺳﺎدﮔﯽ ﺧﺮاش ﻣﯽ اﻓﺘﺪ و ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺷﯿﺸﻪ ي ﺑﺎﻻي ﺑﺎﺗﺮي ﺑﺴﯿﺎر ﺷﮑﻨﻨﺪه ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

مرحله 3

مادربورد هوآوی p8 liteمادربورد هوآوی p8 lite

ﭘﯿﭻ ﻫﺎي ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎز ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ. ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻄﻤﺌﻦ ﺷـﻮﯾﺪ ﮐـﻪ آن ﻫـﺎ را در قسمت های ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻗـﺮار ﻣـﯽ دﻫﯿـﺪ ﺗـﺎ ﻫﻨﮕـﺎم اسمبل کردن دﭼﺎر ﺳﺮدرﮔﻤﯽ ﻧﺸﻮﯾﺪ.

مرحله 4

مادربورد هوآوی p8 liteمادربورد هوآوی p8 liteمادربورد هوآوی p8 lite

اﺗﺼﺎل ﮐﺎﻧﮑﺘﻮر ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه را ﺑﺎﻻ داده و ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ.
سپس ﻣﺎدرﺑﻮرد را ﺑﻪ دﻗﺖ ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
امیرحسین رضازاده
امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
مجموع پست ها: 222 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های هوآوی Huawei
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۱ امتیاز
هنگ کردن گوشی سامسونگ
آموزش تصویری ریست فکتوری موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A5
۰ پاسخ
۵ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
اندروید سیستم ریکاوری
آموزش تصویری ریست فکتوری تبلت های لنوو Lenovo A7-40, A7-50
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه