پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو پارس
آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو پارس

آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو پارس

تبلیغات
آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو پارس
از سری مقالات اطلاعات پایه بخش خودرو این بار با آشنایی با تفاوت بین کلاس های خودروی پژو پارس با هم همراه می شویم تا مشخصات و ویژگی های بین هر یک از کلاسهای مختلف پژو پارس را بشناسیم.

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو دارای ﻣﻮﺗﻮر اﻧﮋﻛﺘﻮری XU7JPK ﺑﻮده و ﺗﺠﻬﻴﺰاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ: ﻛﻮﻟﺮ، ﻓﺮﻣﺎن ﻫﻴﺪروﻟﻴﻚ، آﺋﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺮﻗﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ ﺑﺮﻗﻲ درﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد در روی آن ﻧﺼﺐ ﻣﻲ ﺷﻮد.

  کلاس ۱

  اﻳﻦ ﻛﻼس، ﻋﻼوه ﺑﺮﻛﻠﻴﻪ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ، دارای ﻣﻮﺗﻮر اﻧﮋﻛﺘﻮری XU7JPL3 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﭘﺨﺶ CD ﺑﺼﻮرت اﺳﺘﺎﻧﺪارد روی ﻛﻠﻴﻪ ﺧﻮدروﻫﺎی ﭘﺎرس ﻧﺼﺐ می گردد.

  کلاس ۲

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر ۱۶ ﺳﻮﭘﺎپ XU7JP4/L4 ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﻋﻘﺐ آن ﻧﻴﺰ از ﻧﻮع دﻳﺴﻜﻲ اﺳﺖ.

  کلاس ۴

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻼس ﻳﻚ، دارای ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻨﺪزﻓﺮی، ﻳﺨﭽﺎل، ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل، ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE ) ﺟﺪﻳﺪ، رﻳﻨﮓ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ و ﻛﻔﭙﻮﺷﻬﺎی ﻣﻮﻛﺘﻲ می باشد.

  کلاس ۵

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻼس ﻳﻚ، دارای ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻨﺪزﻓﺮی، ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل، ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ ( DECORATIVE ) ﺟﺪﻳﺪ، رﻳﻨﮓ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻔﭙﻮش های ﻣﻮﻛﺘﻲ، آﺋﻴﻨﻪ ﺗﺎﺷﻮ و ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل می باشد.

  کلاس ۶

  در اﻳﻦ ﺧﻮدرو، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﺗﻮر اﻧﮋﻛﺘﻮری XU7JP/L3 ﻣﺠﻬﺰ اﺳﺖ، ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻧﺼﺐ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺧﻮدروی ﻣﺒﻨﺎ، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ( ABS ) روی آن ﻧﺼﺐ می گردد. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻛﺴﻞ ﻋﻘﺐ اﻳﻦ ﺧﻮدرو، ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﭘﺎرس ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و از ﻧﻮع ﻛﺎﺳﻪ ای می باﺷﺪ ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻻزم ﺟﻬﺖ ﻧﺼﺐ ﺳﻴﺴﺘﻢ ABS در آن اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ.

  کلاس ۷

  اﻳﻦ ﻛﻼس ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻛﻼس ﻳﻚ، دارای ﻣﻮﺑﺎﻳﻞ ﻫﻨﺪزﻓﺮی، ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل، ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﻓﺮﻣﺎن ﭼﺮﻣﻲ، ﻗﻄﻌﺎت ﺗﺰﺋﻴﻨﺎﺗﻲ (DECORATIVE ) ﺟﺪﻳﺪ، رﻳﻨﮓ آﻟﻮﻣﻴﻨﻴﻤﻲ ﺟﺪﻳﺪ، ﻛﻔﭙﻮﺷﻬﺎی ﻣﻮﻛﺘﻲ، آﺋﻴﻨﻪ ﺗﺎﺷﻮ، ﺟﻠﻮ آﻣﭙﺮ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻧﻤﺎﻳﺸﮕﺮ ﻛﺮوز ﻛﻨﺘﺮل، ﻛﭙﺴﻮل آﺗﺶ ﻧﺸﺎﻧﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﺑﺎﻻﺑﺮ اﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﺎﻓﻆ، ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻴﻮز ﻧﻮری، ﺑﻠﻨﺪﮔﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ، اﻳﻤﻮﺑﻼﻳﺰر، ﭼﺮاغ ﺳﻮم ﺗﺮﻣﺰ و آﻧﺘﻦ اﻛﺘﻴﻮ، دﺳﺘﮕﻴﺮه ﻫﺎی در ﺑﺎزﻛﻦ داﺧﻠﻲ ﻫﻤﺮﻧﮓ ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت داﺧﻞ، ﻗﺎب روی ﻏﺮﺑﻴﻠﻚ ﺑﺎ آرم ﻛﺮوم می باشد.

  کلاس ۸

  اﻳﻦ ﺧﻮدرو ﻛﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﭘﺎرس re style ﻓﺎز ۱ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺷﺪه اﺳﺖ دارای وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی زﻳﺮ اﺳﺖ :

  ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ( ABS )، ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻮﺑﻼﻳﺰر، ﺳﻨﺴﻮر ﻣﻮاﻧﻊ ﻋﻘﺐ، ﺟﻠﻮ ﭘﻨﺠﺮه آﺑﻜﺎری ﺷﺪه، آﺋﻴﻨﻪ ﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺑﺎ ﭼﺮاغ راﻫﻨﻤﺎ و ﻗﺎب رﻧﮕﻲ، رودری های ﺟﻠﻮ ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﭼﺮاغ ﺑﺎز ﺑﻮدن در و ﻋﻘﺐ ﻃﺮح ﺟﺪﻳﺪ، قفل های ﻣﻴﻜﺮوﺳﻮﺋﻴﭽﻲ درﻫﺎی ﺟﺎﻧﺒﻲ، ﻣﻜﺎﻧﻴﺰم ﺑﺎزﻛﻦ در ﺻﻨﺪوق ﻋﻘﺐ از داﺧﻞ اﻃﺎق، ﺟﻌﺒﻪ ﻓﻴﻮزی، ﻛﻔﭙﻮش ﻣﻮﻛﺘﻲ، ﺷﻴﺸﻪ ﻫﺎی ﻃﺮح ﺳﻮﻻر ( ﻛﺎﻫﻨﺪه اﺷﻌﻪ ﺧﻮرﺷﻴﺪ )

  کلاس ۹

  اﻳﻦ ﻛﻼس دارای اﻳﻤﻮﺑﻼﻳﺰر، ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻮﺗﻮر زﻳﻤﻨﺲ ( EMS ) و ﺗﺮﻣﺰ ﺿﺪ ﻗﻔﻞ ﻣﺎﻧﺪو ( ABS ) می باشد و از ﻧﻈﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﺧﻮدروی ﻛﻼس ۱ ﻧﺪارد.

  کلاس 10

  در اﻳﻦ ﻛﻼس ﻓﻘﻂ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺪﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر آﻣﺎده ﻧﻤﻮدن ﺧﻮدرو ﺟﻬﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﺧﻮدروی ﮔﺎزﺳﻮز اﻋﻤﺎل ﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﻛﻼس ﺑﻨﺎم ﺧﻮدروی ﺑﻨﺰﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ ﮔﺎزﺳﻮز ﻣﻌﺮﻓﻲ می گردد.

  تبلیغات
  برچسب ها
  نویسنده
  مهران ابن الدین
  مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

  دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
  مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه