در تلگرام ۳.۷ افزایش ظرفیت ابر گروه ها به ۵۰۰۰ نفر رسید!

کانال تلگرام