اگر حبوبات پخته شما بی نمک شد چه کار می کنید؟

کانال تلگرام stephelp