پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت اول
آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت اول

آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت اول

تبلیغات
آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت اول
از سری آموزش های بخش تعمیر لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با نحوه تعمیر کولر آبی هوایی با هم همراه می شویم.

  روش تعویض یاتاقان سمت پولی پروانه

  • فیوز مینیاتوری و کلید کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.
  • درپوش سمت بولی کولر را بردارید.
  • تسمه را از روی پولی های کولر باز کنید.
  • مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار آلن ۴ میلی متری پیچ نگه دارنده ی پولی به محور پروانه را شل کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  یک پولک فلزی که قطر آن کمی از قطر خارجی محور پروانه کوچک تر باشد را روی محور پروانه بگذارید و با استفاده از پولی کش، پولی را مطابق تصویر زیر از محل آن بیرون بیاورید.

  cooler-1006-62

  پولی پروانه را مطابق تصویر زیر از روی محور پروانه بردارید.

  cooler-1006-63

  • در تصویر زیر یاتاقان سمت پروانه مشاهده می شود.
  • واشر پلاستیکی که بین پولی پروانه و یاتاقن قرار دارد، مطابق تصویر زیر از روی محور بردارید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  به وسیله ی آچار تخت و آچار بکس مناسب پیچ و مهره ی نگه دارنده ی یاتاقان معیوب را مطابق تصویر زیر باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر پروانه و محور پروانه را با دست بگیرید و آن را کمی به سمت بالا بکشید تا یاتاقان معیوب برای بیرون آوردن، آزاد شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و از محور پروانه بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • پوش های پلاستیکی تصویر زیر برای تنظیم و قرار گرفتن پروانه داخل کانال داخلی در روی محور استفاده شده است.
  • چنان چه محور پروانه لقی محوری داشته باشد بایستی با بوش پلاستیکی مشابه پوش هایی که در تصویر مشاهده می شود لقی آن را بگیرید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • یاتاقان معیوب را تعویض کنید و به جای آن مطابق تصویر زیر یاتاقان سالم و مناسب روی محور قرار دهید و پیچ های نگه دارنده ی آن را با مهره به وسیله ی ابزار مناسب روی تکیه گاه یاتاقان ببندید.
  • درپوش روغن خور یاتاقان را بردارید و به وسیله ی روغندان با روغن مقابل رطوبت، یاتاقان را روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  واشر پلاستیکی را روی محور، مطابق تصویر زیر قرار دهید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  پولی پروانه را روی محور نصب کنید و مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار آلن نمره ی ۴، پیچ بولی را ببندید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  روش تعویض یاتاقان سمت پمپ کولر

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار بکس مناسب پیچ های نگه دارنده ی یاتاقان معیوب را نگه دارید و به وسیله ی آچار تخت مهره های پیچ را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • پس از باز شدن پیچ و مهره ها، مطابق تصویر زیر پروانه و محور آن را کمی به سمت بالا حرکت دهید تا یاتاقان معیوب برای بیرون آمدن از محور آزاد شود، سپس یاتاقان معیوب را با دست بگیرید و آن را از محور پروانه بیرون بیاورید.
  • پس از بیرون آوردن یاتاقان معیوب، یک عدد یاتاقان سالم و مناسب را در محل یاتاقان معیوب نصب کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  یاتاقان سالم را مطابق تصویر زیر به وسیله ی روغندان و با روغن مقاوم در مقابل رطوبت، روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  روش باز کردن و سرویس پمپ آب کولر با موتور قطب چاکدار و استاتور تک بوبین

  • فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.
  • درپوش سمت پمپ آب کولر را از محل آن بیرون بیاورید.
  • مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی مناسب پیچ های نگه دارنده پمپ به بدنه را باز کنید.
  • در پلاستیکی ترمینال کولر را بردارید و سرسیم های کابل رابط پمپ آب را از ترمینال جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • به وسیله ی انبردست مطابق تصویر زیر بست فلزی نگه دارنده ی شیلنگ آب را از روی شیلنگ بیرون بیاورید.
  • شیلنگ آب را از پایه ی پمپ آب جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • در صورتی که فقط سرویس پروانه و تمیز کردن محفظه پمپاژ آب پمپ مورد نظر باشد، کفی پلاستیکی پمپ را مطابق تصویر زیر با دست بگیرید و آن را از پایه ی پمپ جدا کنید و پس از سرویس و تمیز کردن محفظه ی پمپاژ آب مجددا کفی را نصب کنید و چنان چه نیاز به باز کردن ندارد، آن را روی کولر نصب و بهره برداری کنید.
  • در صورتی که نیاز به باز کردن و سرویس و روغن کاری پمپ آب باشد به شرح زیر عمل کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  کابل دو سیمه ی پمپ آب را مطابق شکل زیر جمع کنید و آن را با بست پلاستیکی ببندید تا در اثر برخورد با اشیای تیز و برنده مصدوم نشود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  نکته مهم: دستگاه تصویر بالا را دقیقا مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه ی باز کردن صحیح پمپ آب از طریق مشاهده، تجزیه و تحلیل کنید. مطابق تصویر بالا به وسیله ی آچار تخت مناسب مهره های پیچ نگه دارنده ی فلزی پمپ آب را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  به وسیله ی آچار بکس مناسب مشابه تصویر زیر مهره های پیچ نگه دارنده ی کلاهک پلاستیکی پمپ آب را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  کلاهک پلاستیکی پمپ آب را مشابه تصویر زیر از روی موتور پمپ جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب، پروانه خنک کننده ی موتور پمپ آب را از محور موتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچاربکس مناسب، پیچ های نگه دارنده ی درپوش های موتور را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  درپوش بالای موتور را مانند تصویر زیر از محور موتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  به وسیله ی روغندان با روغن مقاوم در مقابل رطوبت و مخصوص بوش موتورهای کوچک، بوش درپوش را مطابق تصویر زیر روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  استاتور تک بوبین پمپ آب کولر را مطابق تصویر زیر از روتور آن جدا کنید و با دم باریک سرسیم های کابل دو رشته ای پمپ آب را از ترمینال بوبین موتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • استاتور پمپ آب کولر در تصویر زیر مشاهده می شود.
  • قطب های چاکدار، بوبین و هسته ی استاتور در تصویر نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • مطابق تصویر زیر کفی پلاستیکی پمپ را از پایه های پمپ جدا کنید.
  • روتور پمپ آب را با دست نگه دارید و به وسیله ی انگشتتان دست پروانه ی پمپ آب را از محور موتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  در تصویر زیر برای مشاهده ی بهتر پروانه، پس از جا به جایی پروانه ی روی محور به وسیله ی دست، پروانه با دم باریک از محور بیرون آورده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر محور روتور را از بوش درپوش پایین موتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  نکته مهم: در صورتی که محور روتور رسوب گرفته باشد، قبل از بیرون آوردن محور روتور از بوش پایینی موتور، رسوب روی محور پاک شود تا هنگام بیرون آمدم محور روتور بوش صدمه نبیند. در تصویر زیر روتور قفسی پمپ آب کولر مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  به وسیله ی آچار تخت مناسب، مهره های پیچ نگه دارنده ی پایه ی پمپ به قاب زیر درپوش پایین موتور را مشابه تصویر زیر باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  درپوش پایین موتور و قاب پلاستیکی زیر آن را مطابق تصویر زیر از پایه ی پمپ جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  • در تصویر زیر درپوش پایین موتور که بوش روی آن قرار دارد مشاهده می شود.
  • بوش درپوش را مشابه تصویر زیر با روغن مقاوم در مقابل رطوبت و مخصوص بوش موتورهای کوچک روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  دستگاه پمپ آب کولر را مجددا مونتاژ کنید.

  پس از بستن پمپ آب کولر مطابق تصویر زیر مقاومت اهمی موتور را اندازه گیری کنید. مقدار این مقاومت توسط اهم متر باید حدودا ۴۴/۷ اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  نکات مهم:

  • مقادیر اندازه گیری شده تحت تاثیر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار دارد.
  • چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار در حد جریان نامی آن باشد، دستگاه سالم است و می توان آن را روی کولر نصب کرد و مورد استفاده قرار داد.

  روش باز کردن و سرویس پمپ آّب کولر با موتور قطب چاکدار و استاتور دو بالشتکی

  • فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر را در وضعیت قطع قرار دهید و درپوش سمت پمپ آب را از محل آن بیرون بیاورید.
  • به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب و پیچ های نگه دارنده، سرسیم های سیم رابط پمپ آب که در تصویر زیر مشاهده می شود را از ترمینال کولر باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  در تصویر زیر سرسیم های سیم رابط پمپ آب که از ترمینال باز شده است، مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر سیم رابط پمپ آب را که به منظور جلوگیری از برخورد آن با اشیای تیز، برنده و هویه برقی جمع کنید و به وسیله ی بست پلاستیکی ببندید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  نکته مهم: دستگاه تصویر بالا را دقیقا مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه ی باز کردن صحیح پمپ را از طریق مشاهده تجزیه و تحلیل کنید. به وسیله ی آچار تخت مناسب مطابق تصویر زیر مهره ی نگه دارنده ی پیچ و قاب با کلاهک موتور را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر با باز شدن مهره های نگه دارنده، قاب پلاستیکی روی موتور را از پیچ ها بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  به وسیله ی آچار تخت مناسب، مهره های نگه دارنده ی درپوش موتور را مطابق تصویر زیر باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر چند ضربه ی آهسته به درپوش بالایی موتور بزنید تا از درپوش پایین موتور جدا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  درپوش بالای موتور را مطابق تصویر زیر از محور روتور به آرامی بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  سیم رابط موتور پمپ آب را به آرامی از گلند درپوش پمپ آب تصویر زیر بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  چند ضربه ی آرام به اطراف استاتور پمپ آب کولر مانند تصویر زیر بزنید تا هسته از درپوش بیرون آید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  تصویر زیر استاتور دو قطبی و سیم پیچی شده ی پمپ آب کولر را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر کفی پلاستیکی پمپ آب را با دم باریک بگیرید و آن را از محل نصب روی پایه ی کولر جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  در تصویر زیر پروانه ی پمپ آب کولر را نشان می دهد که به وسیله ی دم باریک از محور روتور بیرون آمده است.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  پایه ی کولر را طبق تصویر زیر از درپوش پایین موتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مهره ی نگهدارنده ی پیچ های موتور را مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار تخت مناسب باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  تصویر زیر پیچ های پمپ آب را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  ممکن است در اثر رسوب گرفتگی محور روتور مانند تصویر زیر، محور از بوش درپوش بیرون نیاید و به محور بوش آسیب برساند.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  توجه: در صورتی که محور روتور در وضعیت تصویر بالا از درپوش بیرون آورده شود، بوش موتور را همراه خود از درپوش بیرون می کشد. مطابق تصویر زیر رسوب های روی محور روتور را با سمباده ی نرم به آرامی بتراشید و دقت کنید که محور روتور زخمی نشود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی روغندان، محل تماس محور و بوش درپوش را روغن کاری کنید تا محور روتور به راحتی از بوش خارج شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر پس از تمیز کردن محور روتور و روغن کاری محل تماس محور با بوش درپوش، محور روتور را به آرامی از بوش درپوش خارج کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  نکته مهم: روتور تصویر بالا را در محل مطمئن قرار دهید، زیرا در اثر سقوط و برخورد با اشیای دیگر امکان تاب برداشتن محور روتور و خش دار شدن محل تماس محور با بوش موتور وجود دارد. مقاومت عایقی سیم پیچ با بدنه یا هسته ی استاتور که ۱۰ مگا اهم اندازه گیری شده است. مقاومت اهمی دو بالشتک سری شده ی استاتور باید در حدود ۱۲۹/۲ اهم مطابق تصویر زیر اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  نکته مهم: مقادیر اندازه گیری شده تحت تاثیر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار دارد.

  • مجددا پمپ آب کولر را مونتاژ کنید.
  • به وسیله ی روغندان مطابق تصویر زیر، بوش بالای موتور را روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر بوش درپوش پایین موتور را با روغندان روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  دستگاه پمپ آب کولر را مجددا مونتاژ کنید.

  توجه:

  • عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاه برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرد.
  • برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله ی باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
  • هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه ی مونتاژ قطعات که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده اید استفاده کنید.
  • هنگام جمع کردن موتور، حتما بوش های آن را با روغن مخصوص بوش موتورهای کوچک روغن کاری کنید.

  پس از سوار کردن موتور مطابق تصویر زیر مقاومت عایقی پمپ آب را اندازه گیری کنید. مقدار این مقاومت باید ۱۰ مگا اهم یا بیشتر باشد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  مطابق تصویر زیر مقاومت اهمی سیم پیچی های سری دو بالشتک استاتور را اندازه بگیرید. این مقاومت باید در حدوذ ۱۲۷/۷ اهم باشد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی (قسمت اول)

  توجه: تفاوت دو مقدار اندازه گیری شده ی مقاومت اهمی در دو تصویر بالا به خاطر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط است. نکات مهم:

  • پس از بستن پمپ آب کولر و تایید آزمایش های تعیین مقاومت اهمی و عایقی پمپ آب کولر، با رعایت کلیه ی موارد ایمنی سیم رابط پمپ آب را به برق ۲۲۰ ولت وصل کنید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
  • چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان آن هنگام کار در حد جریان نامی آن باشد، دستگاه سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه