پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت دوم
آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت دوم

آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت دوم

تبلیغات
آموزش تعمیر کولر آبی هوایی | قسمت دوم

روش باز کردن و سرویس موتور دو دور با راه اندازی خازنی

  • فیوز مینیاتوری کولر را در وضعیت قطع قرار دهید.
  • کلید مخصوص کولر را خاموش کنید.
  • درپوش های سمت پمپ و تسمه را بیرون بیاورید.
  • به وسیله ی دم باریک مطابق تصویر زیر سرسیم های کابل سه سیمه ی موتور را از ترمینال جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  سرسیم های باز شده ی کابل سه سیمه را مانند تصویر زیر از درپوش ترمینال بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  برای بیرون آوردن تسمه از روی پولی ها مطابق تصویر زیر یک پیچ گوشتی تخت مناسب را بین تسمه و پولی پروانه قرار دهید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  • مطابق تصویر زیر با یک دست پیچ گوشتی را روی پولی پروانه به سمت پایین به آرامی حرکت دهید و با دست دیگر تسمه را از روی شیار پولی پروانه به سمت خود بکشید. تا تسمه به طور کامل از پولی پروانه جدا شود.
  • پس از جدا شدن تسمه از روی پولی پروانه، تسمه را از روی پولی موتور بردارید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب، پیچ نگه دارنده ی بست فلزی سمت پمپ آب را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  بست فلزی را از روی لاستیک لرزه گیر موتور که روی درپوش عقب موتور قرار دارد مطابق تصویر زیر بردارید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب پیچ نگه دارنده ی بست فلزی طرف پولی موتور را مشابه تصویر زیر باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در ا ثر ریزش آب روی تسمه و پولی موتور، رسوب هایی روی پولی موتور مشاهده می شود، برای بیرون آوذدن بست فلزی به خاطر رسوب گرفتگی، نوک پیچ گوشتی تخت مناسب را مانند تصویر زیر بین بست فلزی و پایه قرار دهید و دسته ی پیچ گوشتی را به سمت پایین فشار دهید تا بست در اثر اهرم کردن پیچ گوشتی از محل خود خارج شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  کابل سه سیمه ی موتور را با یک دست بگیرید و به کمک هر دو دست موتور را مشابه تصویر زیر از روی پایه ی موتور بردارید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  طبق تصویر زیر شیار دسته ی پلاستیکی موتور را با دست باز کنید و حلقه ی دسته را از روی لاستیک لرزه گیر بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی روغندان محل قرار گرفتن پیچ پولی را کمی روغن بزنید تا رسوب های آن تمیز شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مظابق تصویر زیر به وسیله ی آچار آلن نمره ی ۴، پیچ آلن نمره ی ۴ پولی را مشابه تصویر بعدی در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت شل کنید تا با محور موتور تماس نداشته باشد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر پولی کش را طوری نصب کنید که فک های پولی کش پشت موتور و محور پولی کش در مرکز محور روتور قرار گیرد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  به وسیله ی دسته پولی کش، محور پولی کش را در جهت حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا فک های پولی کش مطابق تصویر زیر پولی را از روی محور موتور به سمت بیرون محور حرکت دهید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر پولی را نشان می دهد که از محور موتور جدا شده است، به شیار روی محور توجه کنید. پیچ محکم کننده ی پولی باید روی این شیار قرار گیرد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب ( پیچ گوشتی دسته کوتاه یا مشتی )، پیچ های دو طرف نگه دارنده ی قاب پلاستیکی محافظ خازن را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی آچار تخت مناسب، پیچ موتور را محکم نگه دارید و به وسیله ی آچار بکس مناسب مهره ی نگه دارنده ی پیچ را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر پیچ را از موتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  به وسیله ی چکش آهنی چند ضربه ی آرام مطابق تصویر زیر به پیچ گوشتی ضربه خور ضربه بزنید تا درپوش جلوی موتور از استاتور جدا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  توجه: برای جدا شدن درپوش از استاتور بهتر است چند ضربه به طور مساوی به چند نقطه در محیط درپوش بزنید تا صدمه ای نبیند. درپوش جدا شده از استاتور را مانند تصویر زیر از محور موتور به آرامی بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  برای جدا کردن لاستیک لرزه گیر از درپوش موتور، ابتدا درپوش و محافظ پوش را به کمک پیچ گوشتی ضربه خور و چکش مشابه تصویر زیر از درپوش موتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر درپوش سمت تسمه یا جلوی موتور، لاستیک لرزه گیر، درپوش و محافظ بوش درپوش موتور و واشر پلاستیکی درپوش که بین بوش و درپوش بوش وجود دارد مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر روتور را با دقت و به آرامی از داخل استاتور بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر روتور قفسی موتور تک فاز القایی و راه انداز خازنی مشاهده می شود. قسمت گردان کلید گریز از مرکز روی محور روتور قرار دارد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مجرای محوری که روی روتور در تصویر زیر مشاهده می شود به منظور خنک کردن و سبک تر شدن روتور تعبیه شده است.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  توجه: در داخل مجرای محوری روتور گرد و خاک و رسوب هایی وجود دارد. هنگام سرویس موتور با فرچه تمام مجرا ها تمیز شود. برای اطمینان از عملکرد قسمت متحرک گردان کلید گریز از مرکز به وسیله ی دست مشابه تصویر زیر چندین بار قسمت متحرک گردان را با انگشتان دست به سمت داخل فشار دهید، سپس آن را رها کنید. اگر سریع به محل عادی خود برگشت کلید سالم است.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  برای باز کردن درپوش پلاستیکی صفحه پلاتین و نگه دارنده ی کابل رابط سه سیمه ی موتور، مانند تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های نگه دارنده ی قاب را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  تصویر زیر قاب پلاستیکی و پیچ های نگه دارنده ی آن را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  به وسیله ی دم باریک، سرسیم های کابل سه سیمه ی موتور را از فیش های صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز مطابق تصویر زیر جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  کابل سه سیمه ی موتور با سرسیم های دو طرف آن در تصویر زیر مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  نوک پیچ گوشتی تخت ضربه خور مناسب را بین درپوش بوش و درپوش موتور قرار دهید و به وسیله ی چکش آهنی، چند ضربه ی آرام مطابق تصویر زیر به پیچ گوشتی بزنید تا درپوش پوش از درپوش موتور جدا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  پس از جدا شدن درپوش پوش، مطابق تصویر زیر لاستیک لرزه گیر را از درپوش عقب موتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر سیم اتصال زمین که از طرف زیر با درپوش عقب موتور و از بالا به بست فلزی نگه دارنده ی موتور اتصال دارد را مشاهده می کنید. چنان چه اتصال بدنه ای در داخل موتور اتفاق بیفتد از طریق درپوش، سیم اتصال زمین بست نگه دارنده ی عقب موتور به بدنه ی کولر و از بدنه توسط سیم اتصال زمین به سیم زمین منتقل می شود. همچنین ولتاژ القایی از موتور به بدنه توسط این سیم به زمین منتقل می شود و از خطر برق گرفتگی جلوگیری می کند.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر چند ضربه ی آرام به وسیله ی چکش آهنی به پیچ گوشتی تخت ضربه خور بزنید تا درپوش از استاتور جدا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  • مطابق تصویر زیر درپوش را از استاتور جدا کنید.
  • صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز را که روی درپوش عقب موتور نصب شده است، مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مشابه تصویر زیر به وسیله ی سرسیم، سیم رابط سیم پیچی راه انداز، سیم پیچ دور تند و کند مشترک را از فیش یا ترمینال صفحه پلاتین بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر عایق پلاستیکی را که برای جلوگیری از اتصال بدنه روی سرسیم ها نصب شده است را با دم باریک از محل آن بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی چهارسوی مناسب، پیچ های نگه دارنده ی صفحه پلاتین به درپوش عقب را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر بوش عقب موتور را که روی درپوش عقب قرار دارد، مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  تصویر زیر صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز و پیچ های نگه دارنده ی آن را نشان می دهد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر پلاتین های ثابت و متحرک صفحه پلاتین مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر خازن راه انداز، سرسیم های سیم پیچی های تند، کند، راه انداز، رابط صفحه پلاتین و سیم مشترک مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  طبق تصویر زیر مقاومت عایقی بین بدنه ی استاتور و سیم مشترک موتور را اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۱۷/۴۶ مگا اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  طبق تصویر زیر مقاومت اهمی بین سیم های رابط سیم پیچ دور کند و مشترک موتور را با هم اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۱۰/۲ اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مقاومت اهمی سیم پیچ دور تند را طبق تصویر زیر با اهم متر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۳/۲ اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  نکته مهم: مقادیر اندازه گیری شده تحت تاثیر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار دارد. طبق تصویر زیر مقاومت اهمی سیم پیچ راه انداز را که با خازن راه انداز سری است اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت به لحاظ سری قرار گرفتن با خازن راه انداز باید حدود ۶/۰۳ مگا اهم باشد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مقاومت اهمی بین سیم پیچ راه انداز و سیم مشترک موتور را مطابق تصویر زیر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۸/۱ اهم باشد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  خازن راه انداز نشان داده شده در تصویر زیر با ظرفیت ۴۳۰ تا ۴۸۰ میکروفاراد و با ولتاژ کار ۱۲۵ ولت AC است.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  • مجددا موتور را مونتاژ کنید.
  • قبل از سوار کردن اجزا و قطعات موتور مشابه تصویر زیر بوش جلوی موتور را به وسیله ی روغندان با روغن مخصوص و مقاوم در مقابل رطوبت روغن کاری کنید.
  • بوش درپوش عقب موتور را نیز مشابه تصویر زیر به وسیله ی روغندان روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  هنگام سوار کردن دربوش تصویر زیر و دربوش عقب موتور باید دقت شود که شیار بوش که نمد دارد به طرف بالا قرار گیرد تا دور تا دور محور موتور هنگام کار روغن کاری شود. پس از مونتاژ کامل موتور، ابتدا به وسیله ی اهم متر مقاومت عایقی، مقاومت های دور تند و کند موتور را اندازه گیری کنید، در صورتی که موتور سالم تشخیص داده شد می توانید آن را به برق ۲۲۰ ولت اتصال دهید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم) توجه:

  • عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاع برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و احزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
  • برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
  • هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه مونتاژ قطعات و اجزای مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده اید استفاده کنید.
  • هنگام جمع کردن موتور، حتما بوش های آن را با روغن مخصوص بوش موتور های کوچک روغن کاری کنید.
  • در صورتی که دربوش به طور استاندارد نصب نشود و شیار بوش در قسمت پایین قرار گیرد، بوش خیلی سریع فرسوده شده و لقی آن زیاد می شود.

  در تصویر زیر مقاومت عایقی موتور بین سیم مشترک و بدنه باید در حدود ۱۰/۵۳ مگا اهم اندازه گیری شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مقاومت اهمی بین سیم مشترک و دور تند موتور را طبق تصویر زیر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۳/۲ اهم باشد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مقاومت اهمی سیم رابط دور کند و سیم مشترک کابل موتور را طبق تصویر زیر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۳/۲ اهم باشد. این مقاومت مزبوط به سیم پیچ دور تند و سیم پیچ راه انداز است که با یکدیگر موازی شده اند. البته هنگام راه اندازی موتور پس از آن که سرعت روتور به ۷۵% سرعت نامی آن رسید کلید گریز از مرکز موتور عمل کردی کند و سیم پیچ های راه انداز و دور تند از مدار خارج و سیم پیچ دور کند وارد مدار می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم) نکات مهم:

  • پس از بستن دستگاه ، موتور را به برق اتصال دهید و از صحت عملکرد آن مطمئن شوید.
  • چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و آمپر آن هنگام کار در دورهای تند و کند با ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن ها باشد، موتور سالم است و می توان آن را مورد استفاده قرار داد.

  روش باز کردن و سرویس موتور کولر با خازن دائم کار

  • فیوز مینیاتوری و کلید مخصوص کولر در وضعیت قطع قرار دهید.
  • درپوش های سمت تسمه و پمپ آب کولر را بردارید.
  • تسمه کولر را باز کنید.
  • به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب مطابق تصویر زیر پیچ های نگه دارنده ی بست فلزی روی لاستیک های لرزه گیر موتور را باز کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  بست های فلزی نگه دارنده ی موتور در تصویر زیر مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  • سرسیم های کابل سه رشته ای موتور دو دور را از ترمینال کولر جدا کنید.
  • موتور کولر را از روی پایه ی آن با احتیاط کامل بردارید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  نکته مهم: موتور تصویر زیر را دقیقا مورد بررسی قرار دهید و قبل از هر اقدامی، نحوه ی باز کردن صحیح دستگاه را از طریق مشاهده تجزیه و تحلیل کنید. پولی را به وسیله ی آچار آلن نمره ی ۴ میلی متر و پولی کش بیرون بیاورید. به وسیله ی آچار تخت مناسب پیچ موتور را نگه دارید و با آچار بکس مناسب مطابق تصویر زیر مهره ی نگه دارنده ی پیچ را باز کنید و پیچ را باز کنید و پیچ های موتور را بیرون بیاورید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  حلقه ی دستگیره ی پلاستیکی موتور کولر را مانند تصویر زیر از درپوش موتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی چکش آهنی و پیچ گوشتی تخت ضربه خور، چند ضربه ی آرام به درپوش سمت بولی بزنید تا درپوش از روی استاتور جا به جا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  به وسیله ی چکش آهنی و پیچ گوشتی ضربه خور مطابق تصویر زیر چند ضربه ی آرام به درپوش عقب موتور بزنید تا درپوش از جای خود روی استاتور جا به جا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  به وسیله ی چکش آهنی چند ضربه ی آرام مشابه تصویر زیر به درپوش سمت محور موتور بزنید تا درپوش از یاتاقان بلبرینگی موتور جدا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر واشر فنری زیر بلبرینگ و درپوش سمت محور یا پولی موتور مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  در تصویر زیر روتور قفسی موتور به همراه یاتاقان بلبرینگی سمت محور مشاهده می شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر درپوش عقب موتور را از استاتور جدا کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  به وسیله ی روغندان با روغن مقاوم در مقابل رطوبت و مخصوص بوش موتورهای کوچک مشابه تصویر زیر یاتاقان بوشی درپوش عقب موتور را روغن کاری کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مطابق تصویر زیر به وسیله ی پیچ گوشتی تخت مناسب محافظ پلاستیکی خازن های موتور را کمی به سمت بالا حرکت دهید تا خار پلاستیکی آن از استاتور جدا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  محافظ پلاستیکی خازن های موتور را به وسیله ی پیچ گوشتی مطابق تصویر زیر به سمت بالا حرکت دهید تا دو خار پلاستیکی آن از استاتور به طور کامل جدا شود.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  • در تصویر زیر دو خازن موتور مشاهده می شود.
  • خازن کوچک تر که با سیم پیچ کمکی دور کند موتور سری می شود با ظرفیت ۹ میکروفاراد و ولتاژ ۴۵۰VAC و خازن بزرگ تر با ظرفیت ۱۴ میکروفاراد و ولتاژ ۴۵۰VAC برای دور تند موتور است و با سیم و پیچ کمکی دور تند موتور سری می شود.
  • مجددا موتور دو دور کولر را مونتاژ کنید.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  مجددا موتور دو دور کولر را مونتاژ کنید. توجه:

  • عملیات بستن قطعات و اجزای دستگاع برعکس حالت باز کردن آن است. دقت کنید تا تمام قطعات و احزا به ترتیب و به طور صحیح در محل خود قرار گیرند.
  • برای بستن قطعات دستگاه باید از آخرین مرحله باز کردن آن شروع کنید تا به ابتدای آن برسید.
  • هنگام سوار کردن قطعات، از نقشه مونتاژ قطعات و اجزای مدار الکتریکی که در مراحل باز کردن دستگاه ترسیم کرده اید استفاده کنید.
  • هنگام جمع کردن موتور، حتما بوش های آن را با روغن مخصوص بوش موتور های کوچک روغن کاری کنید.
  • در صورتی که دربوش به طور استاندارد نصب نشود و شیار بوش در قسمت پایین قرار گیرد، بوش خیلی سریع فرسوده شده و لقی آن زیاد می شود.

  مقاومت اهمی اندازه گیری شده به وسیله ی اهم متر طبق تصویر زیر اندازه بگیرید، این مقاومت باید در حدود ۷/۱ اهم باشد. که مربوط به مقاومت اهمی دور تند موتور است.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  طبق تصویر زیر مقاومت اهمی دو سر موتور در دور کند را اندازه بگیرید، مقدار این مقاومت باید در حدود ۲۸/۶ اهم باشد.

  راهنمای تصویری تعمیر کولر آبی هوایی(قسمت دوم)

  نکات مهم:

  • مقادیر اندازه گیری شده تحت تاثیر تولرانس های قطعات، دستگاه های اندازه گیری و شرایط محیط قرار دارد.
  • پس از بستن و آزمایش دستگاه، سیم های رابط دور کند و تند موتور دو دور را به طور جداگانه به برق اتصال دهید و از صحت عمل کرد آن مطمئن شوید.
  • چنان چه دستگاه بدون اشکال کار کند و شدت جریان دور های آن هنگام کار با تغذیه ی ولتاژ نامی در حد جریان نامی آن ها باشد، دستگاه سالم است و می توان آن را روی کولر نصب کرد و مورد استفاده قرار داد.
  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه