پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت دوم
آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت دوم

آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت دوم

تبلیغات
آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت دوم
از سری آموزش های بخش تعمیر لوازم خانگی این بار مرحله به مرحله با روش نصب کولر آبی هوایی با هم همراه می شویم.

  روش نصب و اتصال تبدیل یک دوم به یک چهارم اینچ به شیر فلکه

  ابتدا روی قسمت حدیده شده و یک دوم تبدیل مشابه شکل زیر که با فلش مشخص شده است نوار تفلون بپیچید.

  روش نصب و اتصال شیر فلکه

  طبق شکل زیر تبدیل را به شیر فلکه اتصال دهید و با آچار تخت مناسب یا آچار فرانسه ی مناسب آن را به شیر فلکه محکم کنید.

  رروش نصب و اتصال شیر فلکه

  روش نصب و اتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر به تبدیل یک دوم به یک چهارم اینچ

  در شکل زیر بوش برنجی آب بندی و مهره ی برنجی تبدیل یک دوم به یک چهارم اینچ مشاهده می شود.

  روش نصب واتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر

  مطابق شکل زیر لوله ی پلاستیکی آبرسانی کولر را که قطر آن ۶ میلی متر است از مهره ی برنجی عبور دهید، سپس بوش برنجی را روی لوله نصب کنید.

  روش نصب واتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر

  مطابق شکل زیر نوار تفلون را به منظور آب بندی اتصال ها، روی بوش برنجی بپیچید.

  روش نصب واتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر

  لوله ی پلاستیکی را مانند شکل زیر به تبدیل یک دوم به یک چهارم اینچ اتصال دهید.

  روش نصب واتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر

  به وسیله ی آچار تخت مناسب مشابه شکل زیر مهره ی برنجی را روی تبدیل بپیچانید تا اتصال مطمئن و آب بندی شده ای انجام شود.

  روش نصب واتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر

  نکته مهم

  مهره ی برنجی را زیاد محکم نکنید زیرا موجب له شدن بوش برنجی و از بین رفتن آب بندی می شود.

  روش نصب و اتصال لوله ی پلاستیکی آبرسانی به شناور کولر

  یک مهره ی برنجی و یک بوش برنجی مشابه شکل زیر تهیه کنید و هر دو را مانند شکل بعدی روی لوله ی پلاستیکی قرار دهید و روی بوش برنجی چند دور نوار تفلون بپیچید.

  روش نصب واتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر

  روش نصب واتصال لوله پلاستیکی آبرسانی کولر

  لوله ی پلاستیکی را داخل پیچ انتهای شناور که در شکل زیر مشاهده می شود، قرار دهید.

  نصب لوله پلاستیکی آبرسانی به شناور کولر

  مطابق شکل زیر به وسیله ی آچار تخت مناسب، مهره ی برنجی را در جهت حرکت عقربه های ساعت روی پیچ انتهای شناور به طور محکم بپیچید.

  نصب لوله پلاستیکی آبرسانی به شناور کولر

  روش نصب و اتصال لوله و دریچه ی اطمینان آب به تشتک کولر

  محل نصب لوله و دریچه ی اطمینان را در تشتک کولر تمیز کنید. لوله و دریچه ی اطمینان آب را مطابق شکل زیر در محل آن در کف تشتک کولر قرار دهید.

  نصب لوله و دریچه ی اطمینان آب به تشتک کولر

  • برای آب بندی یک واشر لاستیکی بین لوله و دریچه ی اطمینان آب و کف تشتک قرار دهید.
  • مطابق شکل زیر یک واشر لاستیکی از زیر تشتک کولر روی لوله و دریچه ی اطمینان قرار دهید و با یک مهره ی پلاستیکی لوله و دریچه ی اطمینان را محکم به تشتک ببندید.

  نصب لوله و دریچه ی اطمینان آب به تشتک کولر

  روش آزمایش آب بندی اتصال های آبرسانی کولر و تنظیم شناور

  • شیر فلکه ی اصلی شبکه ی آبرسانی منزل را کاملا باز کنید.
  • شیر فلکه ی کولر را کاملا باز کنید و آب بندی اتصال های شیر را در محدوده ی نشان داده شده در شکل زیر مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که اتصال ها کاملا آب بندی باشد حتی یک قطره آب نباید از محل اتصال ها بیرون بریزد.

  آب بندی اتصال های آبرسانی کولر و تنظیم شناور

  • آب بندی اتصال ها در شکل زیر مورد بررسی قرار دهید. در صورتی که قطره آبی از محل اتصال ها نشت نکند، آب بندی اتصال ها کامل است.
  • آب بندی اتصال لوله و دریچه ی اطمینان آب را به تشتک کولر بررسی کنید، در صورتی که قطره آبی از زیر کولر نشت نکند، آب بندی اتصال لوله و دریچه ی اطمینان به تشتک تایید می شود.

  آب بندی اتصال های آبرسانی کولر و تنظیم شناور

  پس از آب گیری تشتک کولر و تایید آب بندی اتصال ها با توجه به شکل زیر سطح آب داخل تشتک را از طریق شناور آن تنظیم کنید.

  آب بندی اتصال های آبرسانی کولر و تنظیم شناور

  برای تنظیم شناور، گوی شناور را در دو جهت نشان داده شده در شکل زیر بچرخانید تا سطح متناسب با درجه ی تنظیم شناور، کنترل شود.

  آب بندی اتصال های آبرسانی کولر و تنظیم شناور

  با توجه به جهت های فلش، در شکل زیر گوی شناور را طوری بچرخانید تا سطح آب داخل تشتک به سطح مورد نظر و معمول آن برسد.

  آب بندی اتصال های آبرسانی کولر و تنظیم شناور

  روش نصب پمپ آب کولر

  شیلنگ رابط سه راهی و پمپ آب را پس از عبور از صافی آب مطابق شکل زیر به پایه ی پمپ آب اتصال دهید و بست فلزی را به وسیله ی انبردست روی شیلنگ آب محکم کنید.

  نصب پمپ آب کولر

  پمپ آب و صافی را در محل خود قرار دهید تا سوراخ های نگهدارنده ی پمپ مطابق شکل زیر مطابق سوراخ های بدنه ی کولر قرار گیرند.

  نصب پمپ آب کولر

  مطابق شکل زیر با یک دست پمپ آب را نگه دارید و با دست دیگر به وسیله ی پیچ گوشتی مناسب، پیچ های خودروی نگه دارنده ی پمپ آب را به بدنه محکم ببندید.

  نصب پمپ آب کولر

  سر سیم های مربوط به سیم های رابط پمپ را مطابق شکل زیر به ترمینال اتصال دهید.

  نصب پمپ آب کولر

  روش نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  پایه ی موتور کولر را مطابق شکل زیر در محل آن روی سکوی متصل به سقف کانال داخلی ببندید.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  توجه پیچ های پایه ی موتور کولر پس از تنظیم تسمه ی کولر محکم می شود. موتور کولر را مطابق شکل زیر روی پایه ی آن قرار دهید.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن نکات مهم

  • موتور کولر را طوری نصب کنید که منافذ خنک کننده ی موتور در دو طرف آن به سمت پایین قرار گیرند.
  • در صورتی که منافذ خنک کننده به طرف بالا باشند، امکان ریزش آب و سوختن موتور وجود دارد.

  به وسیله ی پیچ گوشتی نخت مناسب پیچ بست نگه دارنده ی سمت عقب موتور را مانند شکل زیر محکم ببندید.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  مطابق شکل زیر پیچ بست نگهدارنده ی سمت پولی با پیچ گوشتی تخت مناسب محکم ببندید.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  سر سیم های کابل سه رشته ی موتور کولر را مطابق شکل زیر به ترمینال اتصال دهید.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  مطابق شکل زیر تسمه ی کولر را ابتدا روی پولی موتور قرار دهید، سپس تسمه را روی پولی پروانه ی کولر بگذارید. حال پولی پروانه را به آهستگی با تسمه بچرخانید تا تسمه در جای خود قرار گیرد.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  توجه: هنگام جا زدن تسمه مراقب باشید فضای بین تسمه و پولی پوست دست و انگشتان شما را به داخل نکشد. زیرا آسیب جدی بر دست شما وارد خواهد کرد. شل یا سفتی تسمه را مانند شکل زیر امتحان کنید در صورتی که تسمه انعطاف نداشته باشد یا روی پولی موتور کمانه یا قوس ایجاد کند، به وسیله ی جابه جایی پایه ی موتور تسمه را تنظیم کنید.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  شکل زیر تسمه ی یک نوع کولر را نشان می دهد که از سمت فلش ها دارای قوس است.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  پس از تنظیم تسمه ی کولر به وسیله ی دو عدد آچار تخت شماره ی ۱۳ میلی متری پیچ و مهره ی پایه نگه دارنده ی موتور کولر را مطابق شکل زیر سفت کنید.

  نصب موتور کولر و تنظیم تسمه ی آن

  نکته مهم: در صورتی تسمه ی کولر تنظیم است که اولا دو پولی و تسمه در راستای یک صفحه ی فرضی قرار گیرند، ثانیا در اثر فشار انگشت به وسط تسمه بین دو پولی، تسمه به اندازه ی یک اینچ یا حدود ۲/۵ سانتی متر به سمت داخل جا به جا شود.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر از نوع تو کار با ترمینال فشاری

  شکل زیر یک کلید توکار کولر را نشان می دهد.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  شکل زیر تصویر پشت کلید شکل بالا را نشان می دهد.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  سیم رابط فاز را که طرف دیگر آن به فیوز مینیاتوری ۶ یا ۱۰ آمپر وصل شده است، مطابق شکل زیر داخل سوراخ ترمینال کلید که نگهدارنده ی آن را فشار داده اید، بگذارید.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  سیم رابط را مشابه شکل زیر به داخل ترمینال کلید هدایت کنید به نحوی که قسمت لخت هادی بیرون نباشد، سپس نگهدارنده ی آن را رها کنید تا سیم رابط را محکم نگه دارد.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  • سر سیم های کابل چهار رشته ای کولر را به وسیله ی سیم لخت کن لخت کنید.
  • نگه دارنده ی ترمینال مربوط به پمپ آب کولر را فشار دهید و سرسیم رابط پمپ آب کولر را مطابق شکل زیر در ترمینال آن قرار دهید. سپس نگه دارنده ی ترمینال را رها کنید تا سرسیم پمپ آب را محکم نگه دارد.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  نگه دارنده ی ترمینال مربوط به سر سیم رابط دور کند موتور کولر را مطابق شکل زیر فشار دهید و سر سیم رابط را داخل ترمینال آن قرار دهید و نگهدارنده را رها کنید تا سرسیم را محکم نگه دارد.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  نگهدارنده ی ترمینال مربوط به دور تند موتور دو دور را فشار دهید و سرسیم مربوط به آن را مطابق شکل زیر داخل ترمینال آن بگذارید، سپس نگهدارنده ی ترمینال را رها کنید تا سرسیم را محکم نگه دارد.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  سرسیم، سیم نول و سرسیم مشترک چهار رشته ای را که با ( com ) نشان داده می شود مطابق شکل زیر به هم اتصال دهید و با نوار چسب برق مرغوب کاملا عایق کنید.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  • شکل زیر اتصال کامل کابل چهار رشته را به کلید مخصوص و تو کار کولر و سیم های رابط شبکه ی برق منزل نشان می دهد.
  • کلید را در محل مخصوص آن روی دیوار منزل قرار دهید و پیچ های آن را محکم ببندید.

  اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته ی کولر به کلید مخصوص کولر

  نکات مهم:

  • همیشه سیم فاز کولر را از طریق کلید مخصوص کولر کنترل و قطع و وصل کنید.
  • هرگز سیم فاز را به جای سیم نول مستقیما به ترمینال کولر اتصال ندهید زیرا خطر برق گرفتگی در پی دارد.
  • حتما کابل چهار رشته ( ۱/۵ ۴ میلی متر مربع ) کولر که حد فاصل کلید مخصوص و ترمینال داخل کولر قرار می گیرد یک تکه باشد تا هنگام عیب یابی کولر مشکلی ایجاد نشود.
  • برای اتصال سیم ها به کلید کولر از نقشه ی کلید که توسط کارخانه داده می شود استفاده کنید.

  روش نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار با ترمینال فیشی و اتصال خط تغذیه ی برق و کابل چهار رشته به آن

  • در شکل زیر یک کلید کولر با ترمینال فیشی مشاهده می شود.
  • این کلید به دو صورت روکار و توکار روی دیوار نصب می شود.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  برای نصب کلید، ابتدا جعبه ی کلید را با توجه به نوع روکار و توکار آن روی دیوار قرار دهید و محل پیچ شدن آن ها را مشابه شکل زیر روی دیوار مشخص کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  به وسیله ی دریل برقی و مته ی الماسه ( مته الماسه مخصوص دیوار است ) مناسب پیچ و رول پلاک که مشابه شکل زیر است، دو سوراخ روی دیوار ایجاد کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  در صورتی که کلید روکار نصب می شود، مطابق شکل زیر آن را روی دیوار نصب کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  چنان چه کلید تو کار نصب می شود، آن را مطابق شکل زیر روی دیوار نصب کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  شکل زیر ( الف و ب ) اجزای کلید را نشان می دهد. برای نصب کلید ابتدا جعبه ی کلید را روی دیوار نصب کنید، سپس صفحه ی کلید و کلید را روی جعبه ی کلید سوار کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  سر سیم، سیم های رابط کابل چهار رشته و سیم رابط فاز شبکه ی برق منزل که توسط فیوز مینیاتوری کنترل می شود مطابق شکل زیر پس از قرار دادن سر سیم روی سر سیم های رابط، به وسیله ی پرس سر سیم، زایده های سر سیم را روی سیم و عایق سیم پرس کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  پس از پرس سر سیم ها به سرهای سیم های رابط، مطابق شکل زیر به وسیله ی دم باریک سر سیم ها را به فیش های مربوط در کلید اتصال دهید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  مطابق شکل زیر سر سیم های سیم رابط کابل چهار رشته و سیم فاز را به ترمینال یا فیش های کلید اتصال دهید و سیم رابط مشترک کابل چهار سیمه و سیم نول شبکه ی برق منزل را به هم اتصال دهید و با نوار چسب مرغوب عایق بندی کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  زایده های پلاستیکی و نگهدارنده ی دو طرف کلید را با دو انگشت مطابق شکل زیر فشار دهید و همزمان با هدایت سیم های رابط به جعبه ی کلید، کلید را برای نصب به طرف محل نصب نزدیک کنید.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  مشابه شکل زیر کلید را در داخل جعبه کلید قرار دهید و به طرفین آن فشار وارد کنید تا دقیقا در محل نصب شود.

  نصب کلید مخصوص کولر از نوع روکار و توکار

  روش اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر

  مطابق شکل زیر کابل چهار رشته را از طریق محفظه ی تعبیه شده در بدنه ی کولر عبور دهید.

  اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر

  • سیم رابط مربوط به پمپ آب کولر از کابل چهار رشته را مطابق شکل زیر به پیچ ترمینال ببندید.
  • سایر سیم های کابل را نیز به محل صحیح آن وصل کنید.

  اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر

  در شکل زیر اتصال سر سیم های کابل های چهار رشته، موتور و پمپ آب کولر مشاهده می شود.

  اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر

  پس از کنترل اتصال های ترمینال کولر، مطابق شکل زیر درپوش پلاستیکی ترمینال کولر را روی ترمینال قرار دهید.

  اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر

  شکل زیر یک نوع ترمینال کولر دیگر را نشان می دهد. این کولر مجهز به خازن اصلاح ضریب قدرت است.

  اتصال کابل چهار رشته به ترمینال کولر

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لوازم خانگی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  باز شدن بدنه کولرهای ابی
  آموزش روش نصب کولر آبی هوایی | قسمت اول
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه