پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار
راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

تبلیغات
راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار
جهت دوخت (پیلی ها) می توانید دو طرف خط لاپیلی را با دو رنگ متضاد کوک شل کنید تا خط صحیح (تا) مشخص شود. (دقت کنید قبل از کوک شل باید لب دامن را (تا) نمایید. آن را پس دوزی یا چرخ کرده لب دامن را اتو کنید. سپس مراحل کوک شل نمودن را انجام دهید.)

دوخت پیلی ها

جهت دوخت (پیلی ها) می توانید دو طرف خط لاپیلی را با دو رنگ متضاد کوک شل کنید تا خط صحیح (تا) مشخص شود. (دقت کنید قبل از کوک شل باید لب دامن را (تا) نمایید. آن را پس دوزی یا چرخ کرده لب دامن را اتو کنید. سپس مراحل کوک شل نمودن را انجام دهید.)

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

کوک شل را باز کرده، پیلی ها را (تا) کنید و سنجاق بزنید. (دقت نمایید سنجاق ها باید به صورت افقی زده شوند.)

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

روی پیلی ها را کوک بزنید و مراحل بعدی را انجام دهید. پس از این مرحله، اتو کشی اهمیت بسزایی دارد.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

دوخت پیلی یک طرفه

این نوع پیلی در قسمت کمر وصل بوده و قسمت پایین آن به صورت (تا شده) آزاد است. ابتدا روی الگو جهت لا پیلی را با فلش مشخص کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

مدل اول:

پیلی های (تا) شده را ابتدا با سنجاق وصل نمایید. سپس با کوک شلال ثابت کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

مدل دوم:

معمولا این مدل پیلی از لب کمر تا به طرف پایین دامن (به هر اندازه ی دل خواه) می تواند دوخته شود. یک مدل آن، پیلی در خط مرکزی جلو است که حدودا تا (40 سانتی متر) آن دوخته می شود. بنابراین از لب کمر در خط مرکزی جلو به اندازه ی دل خواه دوخته سپس انتهای آن را مطابق شکل به صورت اریب بدوزید. (در صورت ضخامت زیاد در قسمت بالایی پیلی، می توانید اضافه ی آن را بچینید.)

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

اگر نمی خواهید تکه ی بالای پیلی را بچینید، قسمت بالای آن را با کوک ثابت کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

دوخت پیلی دو طرفه (پیلی دوقلو)

به کمر وصل بوده و پایین آن آزاد است. ابتدا روی الگو، جهت لاپیلی در پیلی دوقلو را به وسیله فلش به طرف یک دیگر مشخص کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

مدل اول:

پیلی ها را در قسمت کمر به طرف هم (تا) کنید سنجاق بزنید و با کوک شلال وصل نمایید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

مدل دوم:

پیلی به کمر وصل است و پایین آن به اندازه ی دلخواه دوخته می شود. اگر پیلی دوقلو در خط مرکزی جلو قرار گرفت، ابتدا خط مرکز تا جلو را تا قسمت باز لب دامن کوک بزنید، سپس قسمتی که باید دوخته شود را بدوزید. در مرحله ی آخر، پیلی (تا) شده را اتو نموده، کوک پایین قسمت دوخته شده را باز نمایید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

مرکز پیلی را به طرفین باز کنید و مطابق شکل به صورت هلالی شکل بدوزید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

دوخت پیلی ناودانی

در این نوع پیلی، روپیلی وسط لاپیلی ها قرار می گیرد.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

پیلی را (تا) کنید و در قسمت کمر به وسیله ی کوک ثابت نگه دارید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

یک مدل چاک پیلی دامن (اتصال زیر پیلی روی آستری دامن)

در این روش، لاپیلی وجود ندارد؛ بلکه یک تکه از پارچه ی اصلی را روی آستری می دوزید که با باز شدن چاک پیلی، زیر به نظر می آید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

پس از آماده کردن و آستری از قسمت کمر دامن، یک تکه از پارچه ی اصلی را با طولی بلند تر از چاک دامن برش بزنید (حدود 7 سانتی متر). لبه ی پایین تکه ی زیر پیلی را تودوزی کنید و دور تا دور آن را پاکدوزی نمایید، سپس پشت آستری (مانند شکل زیر) قرار دهید و چرخ کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

زیر پیلی جدای دامن (در قسمت چاک دامن)

در این مدل چاک پیلی، زیر پیلی جداگانه وصل می شود. ابتدا قسمت بالای پیلی تا ابتدای چاک پیلی را بدوزید. قسمت چاک پیلی را کوک شلال بزنید تا بعد از وصل زیر پیلی و اتو کردن آن، کوک را به راحتی جدا کنید. (لبه ی دامن قبلا باید تو دوزی شده باشد.)

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

تکه ی زیر پیلی را برش بزنید و لب دامن و تکه ی زیر پیلی را جداگانه تو دوزی کنید. سپس درز پیلی ها را به یک دیگر وصل نمایید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

پس از دوخت تکه ی زیر پیلی کوک چاک پیلی را باز کنید، گوشه های لب دامن و زیر پیلی را اریب بچینید و پاکدوزی نمایید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

مدل دیگر پیلی (چند پیلی داخل هم)

در این مدل بیش تر از یک پیلی در داخل روی هم قرار می گیرد.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

جهت پیلی ها و تعداد آن ها را روی الگو مشخص کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

لب دامن را ابتدا تو دوزی نمایید. سپس پیلی ها را به مرکز پیلی روی هم (تا) کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

این پیلی همانند روش قبل است؛ با این تفاوت که لاپیلی و زیر پیلی را می توان از یک تکه ی پارچه ی اصلی به صورت جداگانه به چاک پیلی وصل کرد.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

دوخت پیکانی شکل

در پارچه های ضخیم از این نوع دوخت در انتهای پیلی استفاده می شود (معمولا انتهای چاک پیلی دامن). دوخت به صورت برجسته و تزیینی روی پیلی قرار می گیرد. برای دوخت از نخ ابریشمی متناسب با رنگ پارچه استفاده کنید. شکل روبه رو، نحوه ی اجرای دوخت را نشان می دهد.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

دوخت دامن ترک نیلوفری

این مدل دامن ترک به خاطر اوازمان زیاد در لب دامن، پس از دوخت زاویه دار می شود. به همین علت، محل اوازمان باید به صورت اریب پیده شود.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

در این روش ابتدا لب دامن را تودوزی کنید، سپس درز دامن را بدوزید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

دوخت دامن گوده دار (گوده به درز)

وصل نمودن گوده به لباس، بستگی فراوان به نوع پارچه و مدل لباس دارد.

چنان چه گوده در داخل درز دوخته می شود، ابتدا درز را بدوزید، سپس محل چاک گوده را باز بگذارید.

لب دامن و گوده ها را جداگانه تودوزی کنید. سپس یک سمت گوده را به درز دامن (مطابق شکل زیر) بدوزید. (توجه کنید در انتهای رأس گوده نباید به درز دوخته شود).

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

سمت دیگر درز گوده و دامن را به یکدیگر وصل کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

معمولا نقطه ی رأس گوده به درز از مقاومت کافی برخوردار نخواهد بود؛ بنابراین، جادرز را به طرف بالا بخوابانید و اتو بزنید. درزها را پاکدوزی کنید. برای دوام بیشتر گوده، در محل رأس گوده یک نوار (1 سانتی متری) را به صورت راسته بدوزید. تکه ی مثلثی شکل گوده را بچینید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار


دوخت دامن پیلی دار

دوخت زیپ در دامن پیلی دار (زیپ در چاک پیلی خوابیده)

زیپ در این مدل دامن پیلی دار باید داخل پیلی قرار گیرد؛ بنابراین، موقع سنجاق زدن و اتو کردن و به هر حال میزان کردن پیلی طوری آن را تنظیم کنید که زیپ داخل درز پیلی و در محل تای آن واقع شود.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

لب دامن را تودوزی کنید. خط مرکز پیلی ها را مطابق شکل به یک دیگر وصل نمایید. قسمت دوخت زیپ را به اندازه ی طول زیپ باز بگذارید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

(1 سانتی متر) بالاتر از درز افقی پیلی را به صورت مستقیم بچینید و پیلی را (تا) کنید. تکه ی اضافه ی پیلی در قسمت زیپ را مطابق شکل (تا) نمایید (اگر پهنای تکه ی اضافه ی پیلی زیر زیپ بیش تر از (4 سانتی متر) بوده، اضافه ی آن را قیچی کنید.)

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

از خط مرکز پشت، (1 سانتی متر) از اضافه ی درز را بیرون آورید، کوک بزنید و زیپ را به سمت راست بدوزید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

سمت چپ زیپ را به پیلی تحتانی و سمت راست را به پیلی فوقانی بدوزید؛ به طوری که پس از بسته شدن، هیچ گونه ناصافی ایجاد نکند.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

اتو کشی پیلی ها

پس از مرحله کوک زدن، از سمت روی پارچه شذوع به اتو کشی کنید. فراموش نکنید که باید از پارچه زیر اتو استفاده نمایید و پیلی ها را کاملا پرس کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

باید دامن را به سمت پشت پارچه،روی میز برگردان. (لا به لای) پیلی ها را مطابق شکل رو به رو نوار کاغزی بگذارید، پارچه ی اتو را روی دامن قرار دهید و اتو کنید.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

این روش نیز عینا همانند روش قبلی است؛ با این تفاوت که برای پیلی های دو طرفه و ناودانی استفاده می شوند.

راهنمای دوخت انواع دامن پیلی دار و گوده دار

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
مهتاب حمیدی راد
مهتاب حمیدی راد عضو تیم استپ هلپ

در حال حاضر دانشجو رشته مهندسی صنایع می باشم و در زمینه تولید محتوا فعالیت می کنم
مجموع پست ها: 81 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های لباس
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۱ امتیاز
هنگ کردن گوشی سامسونگ
آموزش تصویری ریست فکتوری موبایل سامسونگ Samsung Galaxy A5
۰ پاسخ
۱ امتیاز
۰ پاسخ
۰ امتیاز
نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
آشنایی با دریچه گاز خودرو
سوالتان را بپرسید
تبلیغات