پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
راهنمای دوخت انواع یقه و حلقه آستین لباس
راهنمای دوخت انواع یقه و حلقه آستین لباس

راهنمای دوخت انواع یقه و حلقه آستین لباس

تبلیغات
راهنمای دوخت انواع یقه و حلقه آستین لباس

طریقه ی دوخت سجاف یقه و حلقه آستین


برای سجاف یقه، ابتدا الگوی یقه را دقیقا رسم کنید. سپس از آن الگو با رعایت تغییراتی جهت برش سجاف استفاده نمایید.

  معمولا سجاف را به تناسب ضخامت پارچه، قدری کوچک تر از یقه و نیز به راه پارچه می برند. (خطوط مرکزی جلو و پشت باید روی راستای پارچه قرار گیرد.)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  دوخت یقه گرد

  پس از برش سجاف یقه، درز سرشانه های سجاف را بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درز سرشانه سجاف را باز کرده و اتو کنید. سپس سجاف را روی لباس قرار دهید؛ به طوری که روی سجاف به روی پارچه لباس باسد. دور حلقه ی یقه را چرخ کنید. جادرز را باریک نموده و به فاصله ی مشخص، مثلث های کوچکی از داخل آن خارج کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درز دوخته شده یقه را به طرف سجاف تا نمایید، روی بالشتک اتو بگذارید و با نوک اتو به ملایمت اتو کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف را به طرف داخل (تا) بزنید و درز را به طرف داخل بغلتانید. سپس لب آن را بدوزید و به سمت پشت برگردانید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  دوخت یقه هفت

  یقه هفت مانند روش یقه گرد دوخته می شود؛ با این تفاوت که محل انتهای هفت را چرت بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لایی را روی قسمت پشت لباس، در محل انتهای یقه هفت بچسبانید. (تا دوام این قسمت - بعد از چرت زدت بیشتر شود)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  مراحل بعدی دوخت سجاف عینا مانند روش یقه گرد دوخته می شود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  پاکدوزی خارجی سجاف

  لبه ی سجاف را می توان به روش های مختلف دوخت، رایج ترین روش پاکدوزی لبه ی سجاف، پاکدوزی به وسیله ی زیگزاگ ماشین دوخت یا اورلوک است.

  روش اول: لبه ی سجاف را حدود (۴ میلی متر) به داخل (تا) کرده و میدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  روش دوم: لبه ی سجاف را حدود (۶ میلی متر) به طرف داخل رفته و می دوزید. سپس به وسیله ی قیچی زیگزاگ لبه سجاف را می چینید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  روش سوم: دوخت نوار اریب که از پارچه ظریف تهیه شده برای درزهای پارچه های کلفت با ضخامت زیاد استفاده می شود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  سجاف حلقه ی یقه گرد جلو بسته (چاکدار)

  الگوی سجاف را رسم کنید. راه پارچه را در نظر بگیرید و با دقت، مرکز سجاف را روی راه پارچه قرار دهید و سجاف را یکسره ببرید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی آزاد سجاف را تمیز دوزی کنید. درز سرشانه ی سجاف را بدوزید و آن را از طرف رو، روی پارچه ی لباس قرار دهید و از سمت یقه کوک بزنید و بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  جادرز حلقه ی یقه را باریک کنید و مثلث های کوچکی از داخل آن بچینید. انتهای چاک را به وسیله ی قیچی یک چرت کوچک دهید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درز سجاف را روی بالشتک اتو کنید. سپس سجاف را به طرف داخل برگردانید. جادرز را به طرف پشت لباس بغلتانید. کوک بزنید و اتو کنید. در صورت لزوم، سجاف را به لباس (در سرشانه ها) بست بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  دوخت سجاف یقه با نوار اریب

  سجاف نوار اریب به خوبی سجافی که به (حالت) خود لباس بریده شده است نخواهد بود و بر اثر کثرت پوشیدن یا شستن لباس، تغییر فرم خواهد داد؛ بدین ترتیب توصیه می شود برای حلقه ی یقه لباس هایی که فاقد برگردان هستند از نوار اریب استفاده شود. نوار اریب را به اندازه ی حلقه ی گردن لباس به اضافه ی (۳ سانتی متر) و به عرض (۳ ۴ سانتی متر) ببرید.سپس آن را (تا) کنید و به دور تا دور حلقه ی گردن بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  سجاف یقه چهارگوش (خشتی)

  با استفاده از نوار اریب، یقه ی چهارگوش را نیز می توان سجاف کرد. ابتدا نوار اریب را (دولا) کنید، سپس تا قسمت گوشه ی یقه را بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  گوشه ی نوار اریب را به صورت یک مثلث کامل (تا) کنید. سپس ضلع دیگر یقه را بدوزید. سجاف را به پشت یقه برگردانید و گوشه ی آن را (تا) کرده، پس دوزی کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  سجاف حلقه آستین

  یکی از روش های سجاف حلقه ی آستین شبیه به اتصال سجاف حلقه ی گردن است (به علت منحنی بودن) و همانند دوخت یقه انجام می شود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف را به طرف داخل لباس برگردانید. جادرز را به طرف پشت لباس بغلتانید و بدوزید. لبه ی آزاد را پاکدوزی نمایید و در نقاط سر شانه و زیر بغل با بست به لباس متصل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یکی دیگر از روش ها همانند روش قبلی است. فقط پس از اتمام دوخت، درز پهلوی لباس و سجاف را با هم یکسره بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  روش اول: سجاف و زیپ

  بیشترین کاربرد این نوع سجاف ها در قسمت اتصال زیپ به درز مرکزی پشت یا جلو یا چاک آستین است. پس از اتصال زیپ به لباس (با یکی از روش های گفته شده در قسمت زیپ) سجاف یقه را روی لباس قرار دهید، کوک بزنید و بدوزید. جادرز اضافی سجاف یقه را روی چاک زیپ هم چنان ندوخته باقی بگذارید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  روی جادرز یقه به فاصله ی هر چند سانتی متر یک مثلث کوچک بچینید و از آن خارج سازید، آنگاه درز سجاف را به طرف داخل بغلتانید، اضافه ی سجاف را به طور اریب تا بزنید و به بخیه های زیپ پس دوزی کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  روش دوم: سجاف و دکمه خور

  این روش در یقه هایی که محل دکمه خور دارند (مانند یقه ب ب و ...) استفاده می شود. باید لب دکمه خور لباس را (تا) کنید، سجاف یقه را به اندازه ی (۱/۵ ـ ۲/۵ سانتی متر) روی سجاف لباس قرار دهید و بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  هر دو سجاف را به داخل برگردانید، سپس سجاف لباس را به سجاف یقه متصل سازید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  سجاف یقه گرد روی لباس

  عینا مانند سجاف یقه گرد دوخته می شود؛ با این تفاوت که سجاف روی لباس قرار می گیرد. ابتدا لایی را روی سجاف یقه وصل کنید، درز لبه ی خارجی آن را چرت بزنید و به طرف داخل، روی لایی برگردانید. سپس آن را کوک بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف را به طرف روی لباس برگردانید و کوک بزنید. سپس از روی لباس بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  سجاف یقه گرد به صورت برش

  مانند سجاف یقه گرد دوخته می شود؛ با این تفاوت که لبه ی خارجی در اصل برشی است که باید به لباس متصل شده سپس سجاف یقه به آن متصل شود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  سجاف یقه هفت به صورت برش

  سجاف را روی دو لای برش دهید. قسمت انتهای هفت یقه را مطابق شکل بدوزید، سپس نقطه ی هفت یقه را چرت بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یقه را (تا) کرده، محل هفت را اتو کنید. سپس به درز یقه هفت بالا تنه وصل نمایید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  می توانید به جای دوختن شکل قبلی، نقطه ی هفت یقه را روی یکدیگر بگذارید و کوک بزنید، سپس به یقه ی هفت وصل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  سجاف یکسره حلقه گردن و آستین

  پس از آماده کردن الگو، آن را روی پارچه و لایی به طور جداگانه بگذارید و برش بزنید. لایی را به سجاف متصل سازید. درزهای پهلوی لباس و سجاف را به طور جداگانه بدوزید. از سمت روی لباس دور تادور سجاف و لباس را به یکدیگر بدوزید. در قسمت های منحنی مثلث های کوچکی بچینید و خارج سازید. سجاف را مطابق شکل به طرف داخل لباس برگردانید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف را به طرف داخل برگردانید و لبه ی یقه و حلقه ی آستین را در حدود (۵ سانتی متر) مانده به درز سرشانه، کوک بزنید. از سمت پشت لباس، دو درز سرشانه ی لباس را به یکدیگر بدوزید. درزهای سرشانه سجاف نباید دوخته شوند. (دوخت این قسمت را دقت کنید)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی درز سجاف سرشانه را به داخل (تا) کنید، روی درز دوخته شده ی لباس بگذارید و دو درز سجاف را با پس دوزی مخفی به یکدیگر متصل نمایید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف حلقه آستین به درز پهلو را به وسیله کوک وصل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  آموزش دوخت ب ب

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لایی را روی تکه ی (زیری یقه) سمت پشت پارچه قرار دهید. دو تکه ی رویی و زیری یقه را (رو به روی هم) بگذارید، کوک بزنید و سپس بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لایی را لب به لب خط دوخته شده بچینید. جادرزها را به ترتیب کم کنید. (عرض جادرز رویه ی یقه که فاقد لایی است قدری پهن تر است.) از هلال منحنی شکل یقه مثلث های کوچکی بچینید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یقه را اتو کنید، سپس آن را به طرف رو برگردانید. درز رویه ی یقه را کمی به طرف پشت بغلتانید و مطابق شکل های بالا سنجاق و سپس کوک بزنید. (تصاویر الف و ب)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی جلوی یقه (یقه ب ب) را مطابق شکل، روی هم بگذارید و کوک بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  پس از آماده کردن یقه، آن را روی حلقه گردن لباس بگذارید؛ به طوری که سمت روی یقه دیده شود. نوک یقه را روی خط مرکزی جلو قرار دهید، آن را سنجاق زده، سپس کوک بزنید. (معمولا حلقه ی یقه ی لباس مختصری به برگردان یقه خرد می خورد. بهتر است خرد از (یک سوم) یقه جلو شروع شده و تا مرکز پشت ادامه داشته باشد.)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف جلو و پشت یقه را از سرشانه به یکدیگر وصل نمایید و روی خطوط کوک شل به یقه ی لباس کوک بزنید و بدوزید. سپس درزها را مطابق شکل به ترتیب کم کنید و بچینید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یقه را روی بالشتک بیضی اتو قرار دهید، درزها را باز کنید و با نوک اتو درزها را اتو نمایید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  از قسمت روی سجاف درزها را رو به رو به طرف سجاف بخوابانید و به فاصله ۲-۳ میلی متر روی درز را با درجه ی نسبتا درشت چرخ کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درزها را به طرف داخل برگردانید. سجاف را به درز سرشانه بست بزنید. اضافه درز و سجاف مرکز پشت را (تا) کرده و پس دوزی کنید. (تصاویر الف و ب)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباسراهنمای دوخت انواع یقه لباس


  دوخت یقه انگلیسی قابل تبدیل

  دوخت یقه انگلیسی با این شیوه برای پارچه های سبک وزن به خصوص پوشاک قابل شست و شو مصرف می شود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  دوخت یقه ی انگلیسی همراه با سجاف در پشت لباس

  لایی را روی تکه ی زیر یقه (پشت پارچه ی لباس) قرار دهید، زیر و روی یقه را رو به روی هم بگذارید و مطابق شکل زیر، روی دست قرار دهید. سپس سنجاق ها را به صورت افقی روی یقه بزنید، (روی یقه باید بزرگ تر از زیر یقه باشد. برای هم اندازه کردن رو و زیر یقه، آن را روی دست به صورت هلالی قرار دهید)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  تکه ی رویی یقه کمی بزرگ تر است. پس باید دور تا دور یقه را با سنجاق هایی که به صورت افقی زده اید به یکدیگر متصل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  جادرزها را همان گونه که برای (یقه ب ب) گفته شده بچینید و گوشه های آن را به صورت اریب ببرید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درزها را باز کنید و با ملایمت توسط نوک اتو، اتو بزنید. آن گاه یقه را به طرف رو برگردانید. برای میزان کردن گوشه های یقه، نوک یک سوزن درشت را داخل گوشه های یقه کنید و اضافه ی جادرز را به خوبی درآورید. آن گاه ضخامت جادرز را به قدری به داخل بغلتانید و دور تا دور آن را کوک بزنید. سپس وسط یقه را مطابق شکل روی دست به صورت منحنی بگذارید و کوک های جسته بزنید. (کوک جسته بزرگ باعث می گردد که یقه هنگام وصل شدن کش نیاید و تغییر شکل ندهد)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  برگردان یقه را روی لباس سنجاق بزنید به طوری که نوک برگردان یقه در محل علامت گذاری شده قرار گیرد. درز سجاف جلو و پشت را در محل سرشانه به یکدیگر متصل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درز سجاف ها را در سرشانه باز کنید و اتو بزنید. درز سجاف، یقه و لباس را توأم با هم بدوزید. جادرز را تمیز کنید، چاک دهید و از آن مثلث های کوچکی بچینید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی آزاد سجاف را پاکدوزی کنید. سجاف را به طرف داخل برگردانید و کوک بزنید. سپس درز یقه را به لباس اتو بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  در صورتی که بخواهید از سجاف پشت یقه ی لباس استفاده نکنید می توانید برای قسمت پشت از نوار اریب دولا (نوار اریب ۴ سانتی متر) استفاده نمایید و آن را به روش (یقه ب ب) وصل کنید.


  دوخت یقه ی انگلیسی بدون سجاف در یقه ی پشت

  برگردان یقه را بدوزید و آماده کنید. برگردان را روی لباس در محل تعیین شده بگذارید و از خط سرشانه تا دو انتهای یقه آن را به لباس کوک بزنید. در قسمت پشت یقه فقط تکه ی زیر را به لباس وصل کنید و رویه ی یقه را آزاد بگذارید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف جلو را به سمت پشت برگردانید و درزها را به ترتیب قیچی کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  حلقه ی یقه جلو را تا خط سرشانه کوک بزنید و رویه ی یقه در قسمت درز هر شانه را دو چاک کوچک بدهید تا بتوانید رویه را آزاد کنید. سپس دور تا دور حلقه ی یقه را یکسره بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  جادرز اضافه را چیده، سپس مثلث های کوچک (کلیپ) اضافی آن را بپینید. (کلیپ (clip) به چرت هایی که حالت سه گوش (مثلث) دارد گفته می شود.)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یقه را روی بالشتک بیضی قرار دهید و درزها را مطابق شکل بالا اتو کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف را به طرف داخل برگردانید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  رویه ی یقه را به زیر یقه سنجاق بزنید، سپس آن را به بخیه های درز یقه پس دوزی یا چرخ کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درز سرشانه سجاف را به درز سرشانه لباس پس دوزی کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  دوخت یقه ی ایستاده (فرنچ، آخوندی، سرداری و چینی)

  روش اول: در این روش یقه به مرکز جلو وصل می شود (یقه دکمه خور ندارد؛ مانند یقه چینی). اگر یقه کاملا چسبیده به گردن قرار می گیرد، تکه های یقه و لایی را برش بزنید، سپس لایی را روی تکه ی زیر یقه (سجاف) قرار دهید. اضافه ی درز لبه ی یقه را (تا) کرده، دور تا دور یقه را بدوزید. از قسمت های منحنی شکل یقه، مثلث های کوچکی بچینید. (تصاویر الف و ب)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یقه را به طرف رو برگردانید، دور تا دور آن را کوک بزنید و اتو کنید. سجاف سرخود جلو را تا نقطه ی مرکز جلو بدوزید. سپس، آن را به طرف رو برگردانید، (تا) کنید و کوک بزنید. یقه آماده شده را روی لباس سنجاق بزنید و حلقه ی یقه را بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  پس از اتمام دوخت، جادرز را کمی باریک کنید. سپس، مثلث های کوچک اضافی را بچینید و درز یقه را به بخیه های ماشین دوخت پس دوزی یا بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  روش دوم: در این روش، یقه به لبه ی جلوی لباس وصل می شود. (یقه دکمه خور دارد؛ مانند یقه ی سرداری) سجاف لباس را (تا) کنید و کوک بزنید. قسمت روی یقه را به بالا تنه ی لباس وصل نمایید و مثلث های کوچک اضافی درزهای منحنی را بچینید. درز یقه را به لباس اتو بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  تکه های زیر و روی یقه را به یکدیگر وصل کنید و بقیه ی مراحل را عینا مانند روش قبلی انجام دهید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  یقه ی پیراهن مردانه

  برگردان و پایه ی یقه را همان گونه که در مورد یقه ایستاده توضیح داده شد، آماده کنید. لبه ی بیرونی برگردان یقه را به فاصله ی (نیم سانتی متر) بدوزید، اتو نمایید. برگردان یقه را در میان دو لای پایه ی یقه بگذارید، سپس قسمت بالایی پایه ی یقه را همراه با برگردان یقه بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  قسمت رویه ی یقه را به یقه ی لباس متصل کنید. این درز و گوشه های یقه را با دقت بدوزید. جادرز را باریک کنید و از آن، مثلث های کوچکی بچینید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  جادرزهای حلقه گردن را به طرف پایه ی یقه بخوابانید و اتو کنید. جادرز زیر یقه را (تو) بگذارید و به حلقه ی گردن کوک بزنید. درز را به بخیه های ماشین دوخت پس دوزی نمایید یا روی درز را بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  اگر یقه ی پیراهن مردانه یک تکه بود، با همین روش می توانید آن را بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  یقه ی مدل شال و آرشال

  این روش را می توانید برای یقه ی آرشال و شال (یک تکه) و روی لباس ها ی مختلف اجرا کنید. (وصل لایی یقه با برش های بالا تنه هماهنگ است) پس از برش و پرو لباس، لایی را بر اساس جنس پارچه و مدل آن ها با لباس متصل سازید. (شکل رو به رو کت بهاره با برش پرنسسی است.) سطح زیر یقه را که متصل به لباس است به لایی وصل کنید. سرشانه ی جلو و پشت را تا زاویه ی گوشه، کوک بزنید و بدوزید، سپس زاویه ی گوشه ی یقه را چرت دهید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درز مرکز پشت را کوک بزنید و بدوزید. درز را باز نمایید و اتو بزنید. قسمت پشت زیر یقه را به حلقه ی یقه در پشت لباس کوک بزنید و متصل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  جادرز اضافی را بچینید و پشت یقه را چند چرت کوچک دهید. سپس آن را روی بالشتک اتو بگذارید و اتو کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  الگوی رویه ی یقه (سجاف) که معمولا قدری بزرگ تر از زیر یقه است را روی پارچه ببرید. درز مرکز پشت را کوک بزنید و چرخ کنید. درز را باز نمایید و اتو بزنید. رویه ی یقه را به صورت (رو به رو) منطبق بر یقه قرار دهید؛ به طوری که خطوط کوک شل رویه ی یقه دقیقا روی خطوط کوک شل زیر یقه قرار گیرد. درز سجاف را چرخ کنید و جادرز اضافی لایی را از لب خط چرخ بچینید. جادرز زیر یقه (لباس) به عرض (۶ میلی متر) و جادرزی سجاف را (۳ میلی متر) کمتر کنید. از جادرز منحنی یقه، مثلث های کوچکی بچینید تا پس از برگردان یقه، جادرز لوله نشود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  سجاف یقه را به لباس سنجاق بزنید و بدوزید. سپس درز سجاف و زیر یقه را روی (ژانت) باز کنید و اتو بزنید. سپس رویه ی یقه را به طرف بیرون برگردانید. در قسمت برگردان یقه، درز را به طرف (بیرون) غلتانده و در ناحیه ی سجاف، درز جلو را به طرف (داخل) بغلتانید. با نخ لطیف ابریشمی، کناره ی یقه را شلال و رویه ی یقه (سجاف) را با کوک جسته متصل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی پشت سجاف را به درز پشت یقه و جادرز سرشانه متصل سازید. در قسمت جلو، معمولا سجاف به حالت آزاد باقی می ماند و تنها توسط یکی، دو بست به لایی متصل می شود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  یقه ی آرشال یا شال با پنس زیر یقه

  عینا مانند روش قبلی انجام می شود؛ با این تفاوت که وسط پنس زیر یقه تا (۵ سانتی متر) چیده می گردد.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  درز مرکز پشت زیر یقه را به هم متصل کنید و کوک بزنید. سپس آن را از درز مرکز پشت به طرف پنس (زیر یقه) چرخ کنید. دوباره طرف دیگر را با همین روش چرخ کنید. مراحل بعدی مانند روش قبلی است.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  یقه ی کراواتی

  یقه را ببرید و به اندازه ی نصف عرض تمام شده ی کراوات یک لا، لایی بگذارید. سپس یقه ی کراواتی را به یقه ی لباس متصل کنید. درز را کوک بزنید و چرخ نمایید. دنباله ی کروات را مانند کمربند چرخ کنید. درزها را تمیز نمایید و به طرف داخل برگردانید. قسمت داخلی یقه را با بخیه ی چرخ پس دوزی کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  یقه ی ایستاده (رو و زیر یقه سرهم)

  معمولا این یقه ها روی اریب پارچه آماده می شود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یقه را روی خط (تا) کوک بزنید و یک طرف یقه را به لباس وصل کنید. از جادرز مثلث های کوچکی بچینید و آن قسمت را اتو نمایید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی برگردان یقه را هر چه زودتر به حلقه ی یقه متصل سازید، در غیر این صورت، حلقه ی یقه، کش می آید و تغییر فرم می دهد. مراحل دوخت یقه مانند یقه ی فرنچی است.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  بندینک برای آویزان کردن لباس

  این نوع بندینک ها، به طور کلی، برای آویزان کردن لباس از جا لباسی استفاده می شود. در کت، پالتو، پهلو های دامن و ... بیشترین کاربرد را دارند. نوار بندینک را از اریب پارچه به طول مورد نیاز و عرض (۲/۵ سانتی متر) بچینید. سپس آن را از عرض (تا) کنید؛ به طوری که روی پارچه در داخل (تا) قرار گیرد. توسط نخی با دوام، انتهای نوار را دو بخیه بزنید. نخ را از سوزن خارج کنید و داخل (تای) نوار بگذارید. سپس آن را به فاصله ی (۰/۵ سانتی متر) از (تای) نوار چرخ کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  نخی را که داخل نوار بوده به آرامی از انتهای نور خارج سازید. نوار را به طرف رو برگردانید و آن را اتو کنید. نوار آماده است. این نوار را در پهلوی دامن (مانند شکل زیر) سنجاق بزنید و با نوار کمری بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  برای آویزان کردن لباس می توانید این نوار را از مرکز پشت (مانند شکل زیر) سنجاق بزنید و آن را با یقه لباس بدوزید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  برای کت های آستر دار می توانید مانند شکل بالا عمل کنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  از نوار اریب می توانید برای لباس کمر تزیینی تهیه کنید. برای این کار، نوارهای بلند اریب را به اندازه مورد نیاز (مانند روش تهیه بندینک) آماده سازید. نوارها را روی بالشتک اتو ثابت کنید. سپس عینا مانند شکل رو به رو، نوارها را به صورت گیس باف آماده سازید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس


  پُل کمر

  پل برای نگهداری کمربند در روی کمر لباس استفاده می شود و عینا مانند بندینک آماده می گردد؛ با این تفاوت که از راسته ی پارچه تهیه می شود و عرض آن بیشتر از بندینک است که در تصاویر زیر نشان داده شده است. (عرض دوخته شده ی آن ۱ سانتی متر است.)

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یک طرف پل را می توان پشت کمر لباس با دست پس دوزی کرد.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  یک طرف پل را می توان لای درز نوار کمر و لباس قرار داد.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی دو طرف پل را می توان (تا) کرد و با دست پس دوزی نمود.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  لبه ی دو طرف پل را می توان (تا) کرد و لبه ی آن ها را با چرخ دوخت بزنید.

  راهنمای دوخت انواع یقه لباس

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  مروارید اخوان
  مروارید اخوان عضو تیم استپ هلپ

  دانشجوی رشته نرم افزار در مقطع لیسانس هستم.در بخش ترجمه فعالیت می کنم.
  مجموع پست ها: 75 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های لباس
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات