پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
آموزش تعویض سیستم قفل مرکزی خودرو و عیب یابی آن
آموزش تعویض سیستم قفل مرکزی خودرو و عیب یابی آن

آموزش تعویض سیستم قفل مرکزی خودرو و عیب یابی آن

تبلیغات
آموزش تعویض سیستم قفل مرکزی خودرو و عیب یابی آن
از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو، این بار مرحله به مرحله با نحوه ی تعویض سیستم قفل مرکزی خودرو و عیب یابی آن با هم همراه می شویم تا با دستورالعمل و اصول صحیح این عملیات در خودرو آشنا شویم.

  وسایل لازم:

  • جعبه ابزار
  • مولتی متر
  • سیم رابط

  برای پیاده کردن عملگر ( پمپ الکتریکی ) سیستم قفل مرکزی به ترتیب زیر، اقدام کنید:

  نکته ایمنی

  کابل اتصال بدنه ی باتری را جدا کنید. در تصویر زیر، باز کردن پیچ بست اتصال کابل ترمینال منفی باتری، دیده می شود. رودری در خودرو را از روی در جدا کنید. رودری معمولاً به وسیله ی خارهای پلاستیکی در روی در خودرو ثابت نگه داشته می شود.

  img-812-01

  تذکر

  رودری را با اهرم کردن پیچ گوشتی یا اعمال نیرو به آن از روی بدنه ی در جدا نکنید زیرا به محل نصب یا خار پلاستیکی رودری آسیب وارد می شود. در تصویر زیر، پارگی و صدمه دیدن محل نصب خار پلاستیکی در روی رودری به سبب رعایت نکردن اصول خارج نمودن خار پلاستیکی، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  محل خارها را در روی در خودرو شناسایی کنید. سپس با استفاده از ابزار مخصوص ( اهرم خار درآر ) آن ها را از بدنه ی در خودرو آزاد کنید. در تصویر زیر، اهرم خار درآر و نحوه ی استفاده از آن برای خارج کردن خار رودری از محل اتصال خار به در خودرو، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  برای خارج نمودن رودی، ابتدا اجزای نصب شده در روی آن را باز کنید و از محل خود خارج نمایید. در بعضی از خودروها قاب دستگیره ی قفل در به وسیله ی خار و در بعضی دیگر توسط پیچ در روی در خودرو ثابت نگه داشته می شود. با استفاده از پیچ گوشتی چهارسو پسچ اتصال قاب اهرم دستگیره را باز کنید و آن را از محل خود خارج نمایید. در تصویر زیر، بازکردن پیچ اتصال قاب دستگیره ی قفل در یک نوع خودرو دیده می شود.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  پس از جدا شدن رودری از در خودرو آن را در محل مناسبی قرار دهید. برای پیاده کردن عملگر الکتریکی،ابتدا نحوه ی ارتباط محور عملگر با اهرم بندی قفل در را بررسی کنید. در این خودرو عملگر الکتریکی در داخل فضای خالی در قرار گرفته و به وسیله ی میله ی رابط و بست فلزی به میله ی اهرم قفل کن دستی متصل شده است. عملگر الکتریکی نیز، که توسط سه عدد پیچ به بدنه ی در خودرو بسته شده است، روی بست فلزی رابط قرار دارد. در تصویر زیر، نحوه ی اتصال عملگر الکتریکی را در روی در خودرو، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  میله ی قفل کن دستی در، درون شیار بست فلزی عملگر الکتریکی قرار دارد. برای آزاد کردن میله، ابتدا به وسیله ی پیچ گوشتی چهار سو پیچ ثابت کننده ی روی بست را باز کنید و آن را از روی میله ی متصل به اهرم بندی قفل در جدا کنید. در تصویر زیر بست رابط روی میله ی متصل به محور عملگر پس از جدا کردن آن از میله ی قفل دستی اهرم بندی در خودرو، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  پیچ اتصال بست عملگر الکتریکی به روی بدنه ی در را باز کنید و دو عدد پیچ نگه دارنده ی عملگر در روی بدنه ی در را به وسیله ی پیچ گوشتی تخت باز کنید و آن ها را در محل مناسبی قرار دهید. در تصویر زیر، پیچ اتصال بست عملگر الکتریکی با فلش سبز رنگ دو عدد پیچ نگه دارنده ی عملگر با فلش آبی رنگ، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  قبل از بازکردن کامل پیچ های اتصال عملگر الکتریکی به در خودرو عملگر را با دست نگه دارید. سپس پیچ هارا به طور کامل باز کنید و پس از آزاد شدن عملگر الکتریکی، آن را با احتیاط از داخل در بیرون آورید. هنگام خارج کردن عملگر دقت کنید تا میله ی متصل به محور عملگر و بست فلزی روی آن با میله های اهرم بندی قفل در درگیر نشود.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  سیم های عملگر الکتریکی در خودرو را از سوکت سیم کشی مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی جدا کنید. ضمن باز کردن پیچ های اتصال بست فلزی از عملگر الکتریکی، بست را نیز ازآن عملگر جدا کنید و آن ها را در محل مناسبی قرار دهید. در تصویر زیر، پیچ های نگه دارنده ی عملگر الکتریکی در روی بست فلزی با فلش قرمز رنگ و بست فلزی نگه دارنده ی عمگر در روی بدنه ی خودرو با فلش سبز رنگ نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  عیوب متداول در سیستم قفل مرکزی عبارتند از:

  • معیوب شدن یا آب شدن المان فیوز مدار الکتریکی
  • معیوب شدن موتور الکتریکی عملگر درها
  • معیوب شدن رله های مدار الکتریکی
  • قطع شدن سیم های اتصال الکتریکی در سیم کشی مدار قفل مرکزی
  • باز شدن پیچ های نگه دارنده میله ها در واسطه ی اتصال ( بست فلزی ).

  هر یک از عیوب یاد شده در عملکرد سیستم قفل مرکزی خودرو، اختلال ایجاد می کند. برای عیب یابی مدار الکتریکی به ترتیب زیر عمل کنید: فیوز مدار سیم کشی قفل مرکزی را، ضمن بازدید از آن، آزمایش کنید و در صورت معیوب بودن، آن را با فیوزی سالم و با همان مشخصات جای گزین کنید. در تصویر زیر، آزمایش فیوز با مولتی متر نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  نحوه ی کار عملگر الکتریکی درهای خودرو را آزمایش کنید. برای این منظور با استفاده از سیم رابط فیوز دار، ترمینال مثبت و ترمینال منفی باتری ۱۲ ولتی خودرو را به سیم های عملگر الکتریکی متصل کنید. حرکت طول یمحور عملگر، نشان دهنده ی سالم بودن موتور الکتریکی دی سی ( DC ) و سایر اجزای داخلی آن است. با تعویض کردن سیم های متصل به ترمینال های باتری، کار عملگر الکتریکی رادر وضعیت دوم آن نیز، بررسی کنید. اکثر عملگرهای الکتریکی استفاده شده در سیستم قفل مرکزی از نوع غیرقابل تعمیرند و در صورت معیوب شدن باید با نوع مشابه تعویض گردد. در تصویر زیر، نحوه ی آزمایش عملگر الکتریکی به صورت شماتیک، دیده می شود.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  رله های سیستم قفل مرکزی را، به منظور اطمینان از سالم بودن آن ها، آزمایش و عیب یابی کنید. در تصویر زیر، رله های مدار الکتریکی یک نوع از سیستم قفل مرکزی استفاده شده در روی خودروها به همراه سیم های اتصال رله ها به مدار الکتریکی قفل مرکزی ولتاژ و شدت جریان ثابت مورد نیاز عملگرهای نصب شده در مدار الکتریکی را از طریق باتری خودرو برقرار می سازند.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  از دستگاه مولتی متر برای آزمایش سالم بودن رله، به ترتیب زیر، استفاده کنید:

  • سلکتور مولتی متر را به ترمینال شماره ۸۵ رله وصل کنید.
  • سیم دیگر مولتی متر را به ترمینال شماره ۸۶ رله متصل کنید.
  • حرکت عقربه ی مولتی متر نشان دهنده ی سالم بودن بوبین رله است ؛ در تصویر زیر، نحوه ی آزمایش بوبین رله، نشان داده شده است.
  • برای بررسی وضعیت پلاتین های داخل رله، به ترتیب زیر عمل کنید:
  • یکی از سیم های مولتی متر را به ترمینال ۸۷ رله وصل کنید.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  سیم دیگر مولتی متر را به ترمینال ۳۰ رله متصل کنید. حرکت عقربه ی مولتی متر اتصال پلاتین ها و معیوب بودن رله را نشان می دهد. در صورتی که عقربه در جهت اندازه گیری اهم حرکت نکند دلیلش باز بودن دهانه ی پلاتین های رله و سالم بودن آن هاست. در تصویر زیر، نحوه ی آزمایش رله به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  برای آزمایش عملکرد رله با استفاده از مولتی متر و باتری خودرو به ترتیب زیرعمل کنید:

  • ترمینات باتری را به وسیله ی سیم رابط فیوزدار به ترمینال شماره ۸۵ و ترمینال شماره ۳۰ رله وصل کنید.
  • سلکتور دستگاه مولتی متر را برای اندازه گیری ولت تنظیم کنید.
  • سیم منفی دستگاه مولتی متر را به ترمینال شماره ۸۶ رله متصل کنید.
  • سیم مثبت دستگاه مولتی متر ( سیم قرمز رنگ ) را به ترمینال شماره ۸۷ رله وصل کنید.
  • در صورتی که صفحه ی نمایش مولتی متر مقدار ولتاژ باتری را نشان دهد دلیل سالم بودن رله و عملکرد صحیح آن است. در تصویر زیر، نحوه ی آزمایش رله به صورت شماتیک، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  • در صورت قطع شدن سیم مدار الکتریکی سیستم قفل مرکزی و یا آسیب دیدن روکش عایق سیم ها، به ترتیب زیر، برای رفع عیب آن اقدام کنید:
  • ابتدا محل قطع بودن سیم مدار را شناسایی کنید. در صورتی که عایق سیم آسیب دیده باشد، با استفاده از سیم بر، سیم را از محل مورد نظر قطع کنید و عایق روی رشته ی سیم ها را به اندازه ی مورد نیاز جدا کنید.
  • عایق لوله ای ( تیوپی ) شکل را روی یکی از سیم ها قرار دهید.
  • با استفاده از هویه برقی رشته سیم ها را به یکدیگر لحیم کاری کنید. ( در هنگام لحیم کاری موارد ایمنی کار را رعایت نمایید ). در تصویر زیر، اتصال سیم ها با استفاده از لحیم کاری، دیده می شود.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  • عایق تیوپی شکل را به قسمت لحیم کاری شده هدایت کنید.
  • به وسیله ی دستگاه دمنده ی هوای گرم، عایق را حرارت دهید. جنس عایق تیوپی به گونه ای است که در اثر حرارت منقبض می شود و محل اتصال سیم ها را کاملاً می پوشاند. در شکل زیر، عایق بندی محل لحیم کاری شده ی سیم با استفاده از عایق تیوپی با فلش، نشان داده شده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  • در صورتی که پیچ های بست فلزی واسطه ی اتصال میله ی اهرم قفل کن دستی به میله ی رابط عملگر، با گشتاور مناسب بسته نشده باشد در اثر ارتعاشات وارده باز و میله ی اهرم قفل کن دستی از شیار بست فلزی خارج می شود. در این حالت عملگر هنگام برقراری جریان الکتریکی در مدار قفل مرکزی عمل می کند، بدون آن که اثری در قفل کردن در خودرو داشته باشد. در تصویر زیر، وضعیت عملگر الکتریکی نصب شده در روی در خودرو در شرایط فوق، نشان داده شده است. برای رفع عیب لازم است ارتباط میله ها به وسیله ی بست اتصال مجدداً برقرار گردد.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  • در بعضی از خودروها در صندوق عقب خودرو را نیز در مدار قفل مرکزی خودرو قرار می دهند. در این نوع خودروها عملگر در محل مناسبی در روی در صندوق عقب نصب می شود و به اهرم بندی قفل در متصل می گردد. در تصویر زیر، نحوه ی نصب عملگر در روی در صندوق عقب و اتصال آن به اهرم بندی قفل در، در یک نوع خودرو، نشان داده است.

  راهنمای تصویری پیاده و سوار کردن سیستم قفل مرکزی و عیب یابی آن

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  امیرحسین رضازاده
  امیرحسین رضازاده عضو تیم استپ هلپ

  علاقه مند به برنامه نویسی و خودرو
  مجموع پست ها: 222 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اتومبیل
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
  آشنایی با دریچه گاز خودرو
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه