پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران
شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

تبلیغات
شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران
زعفران با نـام علمـي Crocus Sativus L، در توسـعه صـادرات غير نفتــی كــشور جايگــاه ارزنــده اي دارد. از ويژگی های خاص ايــن محصول علاوه بر نياز به آب كم، می توان به امكـان بهـره بـرداری آن بـه مدت 5 تا 7 سال در يک نوبت كاشت و مانـدگاری محـصول بـه مـدت طولانی، سهولت حمـل و نقـل، عـدم نيـاز زراعـت آن بـه ماشـين آلات سـنگين و تكنولـوژی پيچيـده، تـوان جـذب نيـروی كـار زيـاد در زمـان و برداشت نياز به آبياری در زمان های غير بحرانی اشاره كرد.

زعفران

تكثير زعفران از طريق پياز انجام مـي شـود. پيازهـای زعفـران نـوعی ساقه زير زمينی محسوب می شوند كـه در اصـطلاح گيـاه شناسی بـه بنـه معروفند در سال زراعی 93-1392 سـطح زيـر كـشت محصول زعفران در ايران بالغ بر 87،924 هكتـار بـوده و 3،516،968 تـن پياز زعفران حاصل شده اسـت. از ايـن ميـزان 52،336 تـن بـرای كـشت مجدد مصرف شد و حدود يک هشتم آن، معـادل 439،621 تـن، ضـايع شده يا به مصرف خوراک دام رسيده است. بـا احتـساب افـزايش سـطح زير كشت زعفران در ايران كه سالانه بالغ بر 10،000 هكتـار اسـت همـه ساله حجم بالايی از پياز زعفران توليد خواهد شد.

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

بنه یا پیاز زعفران - نوعی ساقه زیرزمینی

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

دسته های پیاز خارج شده از زیر خاک به همراه پوشش های اطراف آن

عمر مفيد مزارع زعفران براي گلدهي بـسته بـه تـراكم كـشت اولیه ی پياز، از 5 تا 10 سال متغير است. پس از ايـن زمـان بـه علـت تكثيـر زيـاد پيازها و كمبود فضا جهت رشد رويشي پيازهـا و ضـعيف شـدن خـاک، عملكرد مزرعه به شـدت كـاهش مـی يابـد. در ايـن زمـان لازم اسـت تـا پيازهای زعفران جهت كشت در مزرعه جديد از زمين خارج شـوند. در كشت های كوچک و سنتی، كشاورزان پيازهای كنـده شده را حـداكثر پس از يک يا دو هفته كشت می كنند.

ولی توليد، درجـه بنـدی و عرضـه پياز استاندارد با حجم گسترده و كنترل شـده باعـث مـی شـود تـا فاصـله برداشت پياز تا كاشـت مجـدد افـزايش يابـد. هم چنین بررسـی و تعيـين شرايط مناسب برداشت، بسته بندی و نگهداری پيازها می توانـد از تحليـل رفتن قـوه ناميـه بكاهـد و كيفيـت پيـاز را در حـد مطلـوب بـرای كـشت مجدد حفظ كند.

کاشت پیاز زعفران

زعفــران در مناطقی از ايــران كــه دارای آب و هــوای معتــدل نيمــه كويری، آب شيرين و زمين های رسی و شنی هستند كاشته می شود. در مناطق مختلف استان خراسان، كـشت پيـاز زعفـران از زمـان خـزان بوتـه زعفران، يعنی اوایل خرداد تا اواسط مهر ماه مي باشد. کشاورزان زعفران کار با توجه به الگو های كشت سنتی خود (كپه كاری و رديفی) 3 تا 7 تن پياز را در يک هكتار كشت می كنند.

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

البته در برخـی از نقـاط زعفـران خيـز كـه كـشاورزان از امكانـات مـادی بيشتری برخوردارند از وسايل و ابزار جديد كشاورزی مانند انواع ماشين آلات كشاورزی که در تصویر زیر نشان داده شده است، كود هـاي شـيميايی و سـموم دفـع آفـات نباتی استفاده می كنند.

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

توصيه می شود پيازهـايی بـرای كاشـت انتخـاب شـوند كـه از فنـدق بزرگتر و از گردو کوچکترند، وزن آن ها 8 گـرم بـه بالاست و دارای جوانه انتهايی سالم و بدون پوسيدگی هستند.

نحوه برداشت پيازهای زعفران

در مناطق مختلف استان خراسان از اوايل خرداد ماه كه پيـاز زعفـران به خواب می رود، می توان پيازهای زعفـران را جهـت كـشت در مزرعـه جديد از زمين خارج كرد. توصيه می شود كه برداشـت پيازهـای زعفـران بـا اسـتفاده از گـاوآهن برگردان دار تک خيش و به صورت خشك كنی (رطوبت خاک معـادل 6 درصد) انجام شود.

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

لازم است از آبياری مزرعه قبل از برداشت و خارج کردن پيازهـای زعفران جلوگيری شود زيرا افزايش رطوبت در زمـان برداشـت موجـب افزايش ضايعات پيازهای زعفـران حـين انبارداری می شود و در نتيجـه قدرت گلدهی و باروری پياز كاهش می يابـد. هم چنین در منـاطقی كـه آلودگی به كنه وجود دارد آبياری تابستانه مزرعـه جهـت بيـرون آوردن پيازهای زعفران، موجب تشديد اين آفت می شود.

نکته:

آبياري مزرعه قبل از برداشت باعث افزايش رطوبت در زمان برداشت می شود و ضايعات پيازهای زعفران حين انبارداری را افزايش می دهد.

پيازهای كنده شده و ظاهر شده بر روی شيار، بايد بلافاصـله توسـط چندين كارگر جمع آوری شوند. براي جمع آوری پيازهاي كنده شده، می توان از جعبه های پلاسـتيكی و كيسه های گونی كنفی تميز استفاده كرد.

بسته بندي پياز زعفران

پس از برداشت پياز زعفـران، انجـام عمليـات مقـدماتی زيـر تـا قبـل از بسته بندی ضروری است:

1. مواد زاید (پوشش های اضافی اطراف پيازهـا و کلوخه های خاک چسبيده به پياز)، پيازهای صـدمه ديـده، لهيـده و خـراب شـده را بايـد از پيازهای سالم جدا كرد.

2. از آنجايی كه سرعت تنفس، تعرق و خصوصيات محـصولات ريـز و درشت با هم متفاوت است، باید قبل از بسته بندی از يكديگر جدا شده و محصول يک دست در بسته قرار گيرد.

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

3. براي جلوگيری از هر گونه آلودگی قـارچی، می توان پيازهـا را بـا سموم قارچ كش مانند بنليت و سولفات مس ضدعفونی كرد.

4. سـپس بـه منظـور نگهـداری، بايـد پيازهـای زعفـران (حداکثر 5 كيلوگرم) را در بسته های گونی كنفی و يا كارتن بسته بندی كرد.

5. نگهداری پيازهای زعفران در بسته های توری و پلاستيكی توصـيه نمی شود زيـرا باعـث افـزايش درصـد كـاهش وزن، افـزايش ضـايعات و پوسيدگی پيازها می شود، در نتيجه عملكرد گلدهی كاهش می يابد. در تصاویر زیر بسته بندی پیازها با استفاده از کارتن و گونی کنفی نشان داده شده است.

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

در تصویر زیر نگهداری پیازهای زعفران به صورت فله ای در انبار نشان داده شده است.

شرایط نگهداری و بسته بندی پیاز زعفران

شرايط نگهداری پيازهای زعفران

  • مناسب ترين دما بـراي نگهـداري پيازهـاي زعفـران بـسته بنـدی شـده در بسته هاي گونی کنفی و يـا كـارتن، دمـاي 20 تـا 25 درجـه سـانتی گـراد (دمای محيط) و رطوبت نسبی 48 تا 52 درصد می باشد، بنابراين می توان از انبارهای خشک، دارای تهويـه مناسـب و بـدون سيـستم برودتـی نيـز استفاده كرد.
  • نگهــداری پيازهای زعفران در دمای پایین تر از محیط توصیه نمی شود زيرا موجب آغاز رشد فيزيولوژی گياه در انبـار می شود. ايـن امر موجب آسيب رسيدن به پياز و كاهش قدرت آن در زمان كاشت در مزرعه مي شود و كاهش عملكرد (گلدهی) را به دنبال خواهد داشت.
  • حداكثر زمان نگهداری پياز زعفران با حفظ كيفيت در شرايط دمـايی و رطوبتی ذكر شده، يک ماه است بنابراين نگهداری پيازهای زعفران در انبار بيشتر از يک ماه توصيه نمی شود.

نتیجه گیری:

  • توصيه می شود در مناطق مختلف استان خراسان رضوی، پياز زعفران را هنگام خـواب (از اوايـل خردادمـاه تـا اواسـط مهرمـاه) بـا اسـتفاده از گاوآهن برگردان دار تـک خـيش و بـه صـورت خـشک كنـی، از زمـين خارج كرد.
  • به منظور افزايش عملكرد و كاهش ضايعات پيازهای زعفران توصـيه می شود تا دوره انبارداری پيازهـا تـا حـد ممكـن كـاهش یابد و پس از برداشت و درجه بندی پيازهـای زعفـران، بـدون وقفـه در مزرعـه جديـد كاشته شوند.
  • در صورت نياز به نگهداری پيازهای زعفران (حداكثر يـک مـاه) بـر اساس نتايج به دست آمده از اين پژوهش، بهتر اسـت پيازهـا در شـرايط رطوبت پايين خاک (بـدون آبيـاری) برداشـت شـده و در بـسته هـايی از جنس الياف كنفی (گونی) و يا كارتن بسته بندی شده و در دمای محـيط (انبار سرپوشيده و بدون سيستم برودتی) نگهداری شوند.
تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
مهتاب حمیدی راد
مهتاب حمیدی راد عضو تیم استپ هلپ

در حال حاضر دانشجو رشته مهندسی صنایع می باشم و در زمینه تولید محتوا فعالیت می کنم
مجموع پست ها: 81 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 0
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های زعفران
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۰ امتیاز
نحوه نصب رله چراغ بزرگ ال ٩٠
آشنایی با دریچه گاز خودرو
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه