پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
جدول عیب یابی، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر آبی هوایی
جدول عیب یابی، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر آبی هوایی

جدول عیب یابی، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر آبی هوایی

تبلیغات
جدول عیب یابی، سرویس، تعمیر و راه اندازی کولر آبی هوایی
استفاده از کولر آبی هوایی، برای مناطقی که دارای آب و هوای گرم و خشک در تابستان باشند مناسب بوده ولی برای مناطقی که دارای هوای گرم و مرطوب (دارای رطوبت بالای ۴۰ درصد) می باشند توصیه نمی شود. ما در این آموزش برای سهولت در تعمیر جداولی از عیب یابی، سرویس، تعمیر و راه اندازی این نوع کولرهای آبی را آماده کرده ایم. با اِستپ هِلپ همراه باشید.

  نوع عیب

  علت

  روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی

  کلید های پمپ آب و موتور دو دور وصل است اما کولر اصلا کار نمی کند.

  برق شبکه قطع است.

  اقدامی صورت نگیرد و کلید ها را در وضعیت قطع قرار دهید.
  فیوز اصلی شبکه برق ورودی قطع است.

  پس از رفع عیب شبکه ی برق ورودی فیوز را وصل کنید.

  فیوز کولر قطع شده است.

  پس از رفع عیب مدار الکتریکی کولر، فیوز را وصل کنید.
  نول یا سیم مشترک کولر قطع است.

  قطع سیم نول کولر را از محل قبل از کلید مخصوص و در محفظه کلید مخصوص و قطع سیم مشترک را از محفظه ی کلید تا ترمینال کولر در کابل چهار رشته بررسی کنید. چنان چه اتصال ها قطع شده است آن را برقرار کنید. در صورتی که سیم مشترک کابل قطع است، کابل را تعویض کنید.

  اتصال ها قطع هستند.

  اتصال ها را برقرار کنید.
  کابل سیم رابط موتور دو دور و پمپ آب معیوب است.

  کابل سه رشته و سیم رابط پمپ را تعویض کنید.

  موتور دو دور و پمپ آب معیوب است.

  موتور دو دور و پمپ آب را تعویض کنید.

  کولر کار می کند اما باد آن گرم است. (در این شرایط هرگز از کولر استفاده نکنید زیرا موتور کولر به علت گرما می سوزد.)

  کلید پمپ آب قطع است. کلید پمپ آب را وصل کنید.
  پمپ آب کار نمی کند.

  پمپ آب را سرویس یا تعویض کنید.

  کلید پمپ آب معیوب است.

  کلید مخصوص را تعویض کنید.
  اتصال ها قطع است.

  اتصال ها را بر قرار کنید.

  سیم رابط پمپ آب قطع است.

  سیم رابط معیوب را تعویض کنید.
  لوله ی آب کولر مسدود است.

  لوله ی آب کولر را تعویض کنید.

  شناور معیوب است.

  شناور را تعویض کنید.
  شناور تنظیم نیست.

  شناور را تنظیم کنید.

  کفی پمپ آب از پایه ی پمپ جدا شده است.

  کفی پمپ آب را نصب کنید.
  شیلنگ آب از پایه ی پمپ یا سه راهی جدا شده است.

  شیلنگ را در محل آن نصب کنید.

  شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن ها مسدود است.

  شیلنگ رابط، سه راهی و آب پخش کن ها را تمیز کنید.
  سوراخ های ناودان ها بسته شده است.

  ناودان ها را با استفاده از فشار آب تمیز کنید تا سوراخ ها کاملاً باز شود.

  پمپ آب و موتور دو دور کولر کار می کنند اما مقدار هوادهی کولر مطلوب نیست.

  پره های افقی دریچه ی هوای کولر در وضعیت نیم بسته قرار دارند.

  به وسیله اهرم دریچه هوا، پره های افقی را در وضعیت مناسب آن قرار دهید.

  پارچه ی برزنتی لرزه گیر پاره است.

  پارچه ی برزنتی را تعویض کنید.

  تسمه شل یا سفت بسته شده است.

  پیچ های پایه ی موتور دو دور را شل کنید و با جا به جایی پایه ی موتور تسمه را تنظیم کنید و سپس پیچ ها را ببندید.

  پولی موتور یا پولی پروانه هرز می گردند.

  به وسیله پیچ آلنی، پولی ها را به محور محکم ببندید.
  پولی موتور و پولی پروانه هر دو در یک صفحه ی فرضی قرار ندارند.

  پولی موتور یا پولی پروانه را با آچار آلن نمره ۴ باز کنید و هر دو پولی را در یک خط یا صفحه ی فرضی قرار دهید.

  پره های فن کثیف شده اند.

  فن و پره های آن را تمیز کنید.
  زاویه ی پره های پروانه تغییر کرده است.

  پروانه را تعویض کنید.

  یاتاقان های کولر معیوب هستند.

  یاتاقان های معیوب را تعویض کنید.
  یاتاقان های موتور معیوب هستند.

  یاتاقان های معیوب را مشابه تعویض بوش های پنکه رومیزی تعویض کنید.

  پروانه توربین برعکی در داخل کانال داخلی سوار شده است.

  پروانه را باز کنید (پس از باز کردن دو یاتاقان دو طرف پروانه، پروانه به راحتی از داخل کانال داخلی باز می شود) و پروانه را به طور صحیح در داخل کانال داخلی قرار دهید.
  موتور کولر نیم سوز است.

  موتور کولر را تعویض یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.


  نوع عیب

  علت

  روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی

  پمپ آب کولر کار نمی کند. در این شرایط هرگز از کولر استفاده نکنید.

  کلید پمپ آب در وضیعت قطع قرار دارد.

  کلید را در وضعیت روشن قرار دهید.
  کلید پمپ آب کولر معیوب است.

  کلید مخصوص کولر را تعویض کنید.

  اتصال سرسیم های رابط پمپ به ترمینال قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.
  اتصال کابل چهار رشته به کلید پمپ قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.

  اتصال سیم رابط پمپ در کابل چهار رشته به ترمینال کولر قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.
  کابل چهار رشته ای معیوب است.

  کابل چهار سیمه رشته ای را تعویض کنید.

  سیم رابط پمپ آب معیوب است.

  سیم رابط پمپ را تعویض کنید.
  موتور پمپ کولر سوخته است.

  پمپ آب کولر را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  موتور دو دور کار نمی کند.

  کلید روشن موتور در وضعیت قطع قرار دارد.

  کلید موتور را در وضعیت روشن قرار دهید.
  کلید مخصوص کولر معیوب است.

  کلید را تعویض کنید.

  اتصال سر سیم های کابل چهار رشته به کلید مخصوص کولر قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.
  اتصال سرسیم های کابل سه رشته ای و رابط ترمینال به موتور قطع است.

  اتصال ها را بر قرار کنید.

  کابل چهار رشته ای معیوب است.

  کابل چهار رشته ای را تعویض کنید.
  کابل سه رشته ای معیوب است.

  کابل سه رشته ای موتور را تعویض کنید.

  موتور سوخته است.

  موتور را تعویض یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  موتور کولر صدای هوم می کند اما نمی چرخد.

  تسمه بیش از حد سفت است.

  تسمه را تنظیم کنید.

  پولی ها در یک امتداد نیستند.

  پولی ها را طوری تنظیم کنید که در یک صفحه فرضی قرار گیرند.
  اتصال ها قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.

  کلید گریز از مرکز پس از خاموش شدن موتور در مرحله ی قبل به وضعیت عادی خود برنگشته است.

  فنر های کلید گریز از مرکز تعویض شود.
  سیم پیچ راه انداز معیوب است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  سیم پیچی های دور تند و راه انداز هر دو معیوب هستند.

  سیم های رابط معیوب هستند.

  سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.

  خازن راه انداز معیوب است.

  خازن راه انداز را تعویض کنید.

  خازن دائم کار در موتور های یک فاز با خازن دائم کار معیوب است.

  خازن دائم کار را تعویض کنید.


  نوع عیب

  علت

  روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی

  فقط یکی از دور های موتور دو دور کار می کند.

  اتصال کابل چهار رشته ای مربوط به دوری از موتور که کار نمی کند به کلید مخصوص قطع است.

  اتصال را برقرار کنید.
  کلید معیوب است.

  کلید مخصوص را تعویض کنید.

  اتصال کابل سه سیمه ای موتور به ترمینال یا صفحه کلید گریز از مرکز قطع است.

  اتصال را برقرار کنید.
  کابل چهار رشته ای معیوب است.

  کابل چهار رشته ای را تعویض کنید.

  کابل سه سیمه ی موتور معیوب است.

  کابل سه سیمه ی موتور را تعویض کنید.
  سیم صفحه پلاتین و یا محرک گردان کلید گریز از مرکز معیوب است.

  صفحه پلاتین با محرک گردان را تعویض کنید.

  موتور معیوب است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  در کولر با موتورهایی که سیم پیچ راه انداز دارند، در هر دو وضعیت کلید تبدیل فقط دور تند موتور کار می کند.

  سیم رابط معیوب است.

  سیم رابط معیوب را تعویض کنید.

  اتصال ها قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.
  فاصله پلاتین های متحرک و ثابت مرطوب به کلید گریز از مرکز تنظیم نیست.

  در صورت امکان فاصله ی بین پلاتین های متحرک و ثابت را تنظیم کنید.

  صفحه پلاتین مربوط به کلید گریز از مرکز معیوب است.

  صفحه پلاتین را تعویض کنید.
  قسمت گردان کلید گریز از مرکز معیوب است.

  قسمت گردان کلید گریز از مرکز را در صورت امکان تعمیر کنید. در غیر اینصورت تعویض شود.

  با تغییر وضعیت کلید تبدیل تند و کند کولر به طور معکوس عمل می کند یعنی جای دور تند و کند عوض شده است.

  اتصال کابل چهار سیمه به کلید تبدیل جا به جا شده است.

  اتصال ها را در کلید تبدیل جا به جا کنید.
  اتصال سرسیم های کابل سه سیمه ی موتور به ترمینال جا به جا شده است.

  سرسیم های دور تند و کند موتور دو دور را در ترمینال جا به جا کنید.

  اتصال سرسیم های کابل سه سیمه ی تند و کند موتور در روی صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز جا به جا شده است.

  سرسیم های دور تند و کند موتور را جا به جا کنید.


  در کولر با موتور راه انداز خازنی یا راه انداز مقاومتی موتور با دور کم راه نمی افتد، اما پس از راه اندازی با دور تند و تغییر وضعیت کلید تبدیل موتور با دور کند کار می کند.

  سیم رابط پلاتین های کلید گریز از مرکز معیوب است.

  سیم رابط را تعویض کنید.
  اتصال ها قطع است.

  اتصال ها را برقرار کنید.

  فاصله ی بین پلاتین های کلید گریز از مرکز تنظیم نیست.

  فاصله ی بین پلاتین های متحرک و ثابت صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز را تنظیم کنید.


  نوع عیب

  علت

  روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی

  هر دو دور موتور پروانه کار می کند اما هوایی از دریچه ی کولر خارج نمی شود.

  دریچه یا دریچه های کولر بسته است.

  دریچه یا دریچه ها را باز کنید.
  تسمه ی کولر پاره است.

  تسمه ی کولر را تعویض کنید.

  موتور دو دور بدون تسمه کار می کند اما با قرار گرفتن تسمه بر روی آن کار نمی کند.

  تسمه بیش از حد سفت بسته شده است.

  تسمه را با جا به جایی پایه ی موتور دو دور تنظیم کنید.
  پروانه به دیواره کانال داخلی گیر می کند.

  با جا به جایی بوش های پلاستیکی پروانه را در کانال داخلی به طور صحیح تنظیم کنید.

  یاتاقان های دو طرف پروانه معیوب هستند.

  یاتاقان ها را تعویض کنید.
  یاتاقان های موتور معیوب هستند.

  یاتاقان های موتور را تعویض کنید.

  موتور نیم سوز است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
  خازن راه انداز یا خازن دائم کار معیوب است.

  خازن های معیوب را تعویض کنید.

  سرعت پروانه ی کولر هنگام کار کم و زیاد می شود.

  پولی موتور روی محور موتور به طور هرز می چرخد.

  پولی موتور را با پیچ آلن روی محور موتور محکم کنید.
  پولی پروانه روی محور آن به طور هرز می چرخد.

  پولی پروانه را به وسیله ی پیچ آلن نمره ی ۴ روی محور پروانه محکم کنید.

  یاتاقان های پروانه معیوب هستند.

  یاتاقان های معیوب را تعویض کنید.
  فاصله ی پلاتین های صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز تنظیم است.

  فاصله ی پلاتین های متحرک و ثابت صفحه کنتاکت کلید گریز از مرکز را تنظیم کنید یا صفحه پلاتین کلید گریز از مرکز را تعویض کنید.

  موتور دو دور نیم سوز است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  موتور کولر با سیم پیچ راه انداز در حالت راه اندازی به طور صحیح عمل می کند اما به محض رفتن به دور کند، موتور دود می کند.

  اتصال سیم رابط دور کند کابل چهار رشته به کلید تبدیل غلط است.

  سریع کلید کولر را در وضعیت قطع قرار دهید و اتصال را به طور صحیح برقرار کنید.
  کابل رابط موتور معیوب است.

  کابل سه سیمه ی موتور را نعویض کنید.

  گابل چهار رشته ای معیوب است.

  کابل چهار رشته ای را تعویض کنید.
  سیم رابط داخل موتور معیوب است.

  سیم رابط معیوب را تعویض کنید.

  موتور کولر پس از راه اندازی به آرامی می ایستد.

  برق شبکه ی شهر قطع شده است.

  اقدامی صورت نگیرد.
  فیوز کولر قطع شده است.

  پس از رفع عیب اجزای مدار الکتریکی و الکترومکانیکی کولر، فیوز را وصل کنید.

  اتصال ها قطع شده است.

  اتصال ها را برقرار کنید.
  سیم مشترک کابل رابط موتور معیوب شده است.

  کابل سه سیمه موتور را تعویض کنید.

  سیم مشترک کابل چهار رشته ای از داخل قطع شده است.

  کابل چهار رشته ای را تعویض کنید.
  سیم های رابط معیوب شده اند.

  سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.

  کلید معیوب شده است.

  کلید را تعویض کنید.
  خازن اصلاح ضریب قدرت سوخته است.

  خازن اصلاح ضریب قدرت را تعویض کنید.

  موتور سوخته است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.


  نوع عیب

  علت

  روش های رفع عیب، سرویس، تعمیر و راه اندازی

  موتور دو دور کولر هنگام کار، متناوباً خاموش و روشن می شود.

  بی متال سر راه سیم مشترک موتور در اثر افزایش جریان موتور هنگام کار عمل کرده و موتور بی برق می شود. پس از خنک شدن موتور و بی متال مجدداً بی متال وصل شده و موتور دوباره راه اندازی می شود و سیکل کار را تکرار می کند.

  سفتی تسمه، خرابی یاتاقان ها، در یک امتداد نبودن پولی ها، بسته بودن دریچه ی هوای کولر را کنترل و بازدید کنید. در صورت مشاهده ی هر یک از عیوب فوق آن را بر طرف کنید و در صورتی که موتور نیم سوز است آن را تعویض کنید تا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  با زدن کلید موتور پروانه، فیوز مینیاتوری قطع می شود.

  کلید تبدیل موتور معیوب شده است.

  کلید مخصوص کولر را تعویض کنید.
  کابل سه سیمه موتور معیوب شده است.

  کابل سه سیمه موتور را تعویض کنید.

  اتصال در سیم های رابط داخل موتور وجود دارد.

  سیم های رابط معیوب را تعویض کنید.
  موتور سوخته است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  با زدن کلید پمپ آب فیوز کولر قطع می شود.

  خازن اصلاح ضریب قدرت معیوب است.

  خازن اصلاح ضریب قدرت را تعویض کنید.
  سیم رابط پمپ آب معیوب است.

  سیم رابط پمپ آب را تعویض کنید.

  کابل چهار رشته معیوب است.

  کابل چهار رشته را تعویض کنید.
  پمپ آب سوخته است.

  پمپ آب را تعویض کنید یا برای تجدید سیم پیچی نزد متخصص ببرید.

  بدنه ی کولر برق دارد.

  سیم اتصال زمین کولر قطع است.

  برق دار بودن بدنه ی کولر می تواند در اثر ولتاژ القایی، اتصال سیم های کابل چهار رشته به بدنه ی کولر که گلند کابل ندارد، اتصال بدنه ی پمپ آب یا موتور کولر و اتصال کابل های رابط موتور کولر و پمپ آب به بدنه ایجاد شده است. بنابراین پس از رفع عیب، سیم اتصال زمین را وصل کنید.

  با وصل کردن کلید موتور کولر راه اندازی نمی شود اما با حرکت تسمه توسط دست موتور راه اندازی می شود. (این گونه راه اندازی غلط است چون امکان مصدوم شدن شخص وجود دارد، لذا توصیه می شود در این گونه موارد قبل از راه اندازی موتور رفع عیب شود.)

  تسمه بیش از حد سفت است.

  تسمه را تنظیم کنید.
  در موتور های تک فاز با خازن دائم کار خازن های موتور معیوب است.

  خازن های دائم کار موتور را تعویض کنید.

  در موتور های تک فاز با سیم پیچ راه انداز و یا خازن دائم کار سیم پیچی راه انداز یا کمکی سوخته است.

  موتور را تعویض کنید یا برای تجدید سیم نزد متخصص ببرید.
  در موتور های تک فاز با راه انداز خازنی، خازن راه انداز سوخته است.

  خازن راه انداز را تعویض کنید.

  در موتور هایی که کلید گریز از مرکز دارند، کلید گریز از مرکز معیوب است.

  کلید گریز از مرکز را تعویض کنید.
  کولر هنگام کار، سروصدا می کند. پولی موتور با پولی پروانه شل شده اند.

  پولی ها را به وسیله ی پیچ آلن نمره ۴ و آچار مخصوص به محورشان محکم کنید.

  آب روی تسمه می ریزد.

  ریزش آب به تسمه برطرف شود.
  یاتاقان های موتور معیوب هستند.

  یاتاقان ها را تعویض کنید.

  پیچ های یاتاقان های دو سر محور پروانه شل شده اند.

  پیچ های یاتاقان ها را محکم کنید.
  یاتاقان های پروانه معیوب هستند.

  یاتاقان ها را تعویض کنید.

  تسمه معیوب است.

  تسمه را تعویض کنید.
  یاتاقان ها بدون روغن هستند.

  یاتاقان ها را روغن کاری کنید.

  موتور نیم سوز است.

  موتور را تعویض کنید یا برای سیم پیچی نزد متخصص ببرید.
  پمپ آب معیوب است.

  عیب پمپ آب را برطرف کنید.

  کولر هنگام کار هوای داخل منزل را از طریق دریچه ی هوا و کانال خارجی به داخل کولر می کشد.

  جهت قرار گرفتن پروانه در داخل کانال داخلی کولر صحیح نیست.

  پروانه ی کولر را به طور صحیح در کانال داخلی نصب کنید.


  آب کولر سرریز می شود.

  کولر تراز نیست.

  کولر را روی پایه تراز کنید.
  شناور کولر تنظیم نیست.

  شناور کولر را تنظیم کنید.

  شناور کولر معیوب است.

  شناور کولر را تعویض کنید.
  آب پخش کن ها درست نصب نشده اند.

  آب پخش کن ها را به طور صحیح نصب کنید.

  درپوش های کولر درست نصب نشده اند.

  درپوش های کولر را به طور صحیح نصب کنید.

  هنگام کار کولر، قطرات ریز آب از دریچه ی هوای کولر وارد اتاق می شود.

  پوشال ها به طور مرتب روی درپوش ها نصب نشده است.

  پوشال ها را خیس کنید سپس روی درپوش ها مرتب کنید.

  آب از آب پخش کن ها روی پروانه می ریزد.

  آب پخش کن ها را به طور صحیح در بدنه ی کولر قرار دهید.
  شیلنگ آب یا سه راهی معیوب هستند.

  شیلنگ یا سه راهی معیوب را تعویض کنید.

  کولر هنکام کار لرزش شدید دارد.

  کانال داخلی مستقیماً به کانال خارجی اتصال دارد.

  بین کانال داخلی و کانال خارجی پارچه ی برزنتی قرار دهید.
  کولر به کانال خارجی چسبیده و پارچه ی برزنتی را جمع کرده است.

  کولر را از کانال خارجی با فاصله ی مناسب قرار دهید.

  پولی های موتور و پروانه در یک امتداد نیستند.

  پولی ها را طوری تنظیم کنید که هر دو پولی در یک امتداد و در یک سطح یا صفحه فرضی قرار گیرند.
  تسمه خراب است.

  تسمه را تعویض کنید.

  یاتاقان های موتور معیوب هستند.

  یاتاقان های موتور را تعویض کنید.
  یاتاقان های پروانه ی کولر معیوب هستند.

  یاتاقان ها را تعویض کنید.

  تبلیغات
  برچسب ها
  منابع
  نویسنده
  فرهنگ نصیری
  فرهنگ نصیری

  فرهنگ در رشته‌ی مهندسی کامپیوتر تحصیل کرده و در تیم تولید محتوا فعالیت می کند. زمان آزادش را صرف یادگیری مطالب آموزشی در زمینه استراتژی محتوا و بازاریابی آنلاین می کند.
  مجموع پست ها: 281 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 1
  مطالب مرتبط
  تبلیغات
  سایر آموزش های اصول کلی
  پرسش و پاسخ
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
  آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
  ۰ پاسخ
  ۱ امتیاز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  عیب یابی ابگرمکن گازی مخزنی
  آشنایی با اجزا و قطعات آب گرمکن مخزنی گازسوز
  ۰ پاسخ
  ۰ امتیاز
  سوالتان را بپرسید
  تبلیغات
  محصولات آموزشی
  فروشگاه