پنل کاربر سبد خرید
ورود / عضویتورود
عضویت
بازیابی رمز
ورود / عضویت
۰
مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)
مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

تبلیغات
مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)
برنج گیاهی است که دارای ارقام زودرس (طول دوره رشد ۱۳۰ تا ۱۴۵ روز)، متوسط رشد (۱۵۰ تا ۱۶۰ روز) و ارقام دیررس (۱۷۰ تا ۱۸۰ روز) می‌باشد. برای شناخت بهتر گیاه برنج ما در این مطلب قصد داریم مراحل کامل رشد برنج را به شما بیاموزیم تا با این گیاه که مهم‌ ترین غلات و اقلام غذایی جهان است بیشتر آشنا شوید.

رشد و نمو گیاه برنج به سه مرحله تقسیم می شود:

  • مرحله رویشی: از مرحله جوانه زنی شروع شده و تا تشکیل خوشه اولیه ادامه دارد.
  • مرحله زایشی: از تشکیل خوشه اولیه تا گل دهی ادامه دارد.
  • مرحله رسیدن: از گل دهی تا رسیدن کامل ادامه دارد.

مراحل رویشی شامل مراحل جوانه زنی، گیاهچه ای، پنجه زنی و طویل شدن ساقه می باشد.

جوانه زنی بذر (GERMINATING SEED)

بیرون آمدن ریشه یا جوانه اولیه از بذر را جوانه زنی می گویند. اگر بذر در خاک خوب زهکشی شده و دارای هوای کافی جوانه بزند، ابتدا غلاف ریشه یا کلئوریزا (Coleorhizae) ظاهر شده و سپس ریشه چه (Radicle) یا ریشه ابتدایی با شکافتن غلاف از آن خارج می گردد که در مراحل اولیه به صورت یک اندام متورم سفید رنگ می باشد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

کمی بعد از کلئوریزا، ریشه چه یا ریشه اولیه (Radicle or primary root) از وسط پوشش آن ظاهر می شود.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

علاوه بر ریشه اولیه، برنج دارای دو ریشه دیگر می باشد که به ریشه های بذری (Seminal roots) معروفند. ریشه های بذری سرانجام از بین خواهند رفت و به جای آن ها ریشه های نابجای ثانویه خارج خواهند شد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

اگر جوانه زنی بذر در آب انجام گیرد، ابتدا کلئوپتیل یا غلاف جوانه اولیه (Coleoptile) به شکل مخروطی ظاهر شده و سپس کلئوریزا (غلاف ریشه اولیه) مشخص می گردد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


مرحله گیاهچه ای (SEEDLING)

وقتی که بذر در داخل خاک و در تاریکی جوانه می زند، مزوکوتیل (Mesocotyle) یا بخش انتهایی کلئوپتیل طویل شده و به کلئوپتیل فشار آورده تا در سطح خاک قرار گیرد. در ادامه رشد گیاهچه، اولین برگ ظاهر می شود. این برگ به رنگ سبز و به شکل استوانه بوده و فاقد پهنک است.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

برگ ثانویه یک برگ کامل بوده و دارای پهنک و غلاف برگ می باشد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


پنجه (TILLER)

با رشد و توسعه گیاهچه ها پنجه زنی آغاز می شود. پنجه شامل ریشه ها، ساقه ها و برگ ها، می باشد. مرحله پنجه زنی تا زمان تشکیل خوشه اولیه و حتی بعد از آن هم ادامه می یابد. در برنج ریشه های کامل عمیق بوده و از آن ها ریشه های کوچک تر به نام ریشه چه (rootlets) ایجاد می شود. همه ریشه های فرعی تارهای کشنده دارند که رطوبت و مواد غذایی را جذب می کنند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

در برنج ریشه های کامل و بالغ به دو شکل دیده می شود:

  • ریشه های نابجای ثانویه
  • ریشه های نگهدارنده نابجا

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

ریشه های نابجای ثانویه ( Secondary adventitious roots) از گره های زیر زمینی پنجه های جوان تولید می شوند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

با رشد و توسعه گیاه، ریشه های نگهدارنده نابجا (adventitious prop roots) که قطور و ضخیم تر می باشند از بالای سطح خاک در حلقه هایی از گره های ساقه بوجود می آید.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


ساقه (CULM)

ساقه ماشوره ای یا بند بند شده برنج از یک سری گره ها و میان گره ها تشکیل شده است.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

میان گره های جوان سفت و صاف هستند. میان گره های بالغ، نازک و توخالی و بنددار با سح بیرونی صاف می باشند. عموما افزایش میان گره ها طولی و از پایین ترین تا بالاترین بخش گیاه انجام می گیرد. پایین ترین میان گره ها در گیاه کوتاه و کلفت هستند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

گره های قسمت سخت و سفت ساقه ها هستند. گره یا ناحیه گره ای، برگ و جوانه را به وجود می آورد. جوانه در قسمت بالاتر گره متصل شده و توسط غلاف برگ احاطه شده است. از هر جوانه ممکن است بک برگ یا پنجه خارج شود.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

در یک الگوی مناسب کشت، پنجه های اولیه از ساقه اصلی بوجود می آید. پنجه های اولیه از پایین ترین گره ها بوجود می آید و پنجه های ثانویه را بوجود می آورد. از پنجه های ثانویه، سومین پنجه ها بوجود می آیند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


برگ (LEAF)

گره ها یا ناحیه گره ای محل بوجود آمدن برگ می باشند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

برگ ها بطور تناوبی برروی ساقه در مقابل یکدیگر وجود دارند. از هر گره یک برگ ایجاد می شود. تعداد برگ ها در ارقام مختلف با یکدیگر متفاوت می باشند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

بالاترین برگ در زیر خوشه، برگ پرچم نام دارد. برگ پرچم در پر کردن دانه نقش اصلی را دارد. زیرا مواد تولید شده فتوسنتزی را به داخل دانه منتقل می نمایند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

غلاف برگ و پهنک برگ نیز به یکدیگر پیوسته هستند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

غلاف برگ و پهنک برگ را در یک نوار دایره ای شکل به نام یقه برگ به هم متصل می شوند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

غلاف برگ در بالای گره به دور ساقه پیچیده است.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

آماس کردن غلاف برگ درست در بالای گره انجام می گیرد و بالشتک غلاف ساقه ( sheath pulvinus ) گاهی با گره اشتباه می شود.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

پهنک های برگ عموما پهن هستند. ارقام مختلف دارای پهنک با طول، عرض، ضخامت، سطح، شکل، رنگ، زاویه و سن متفاوت هستند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

در زیر سطح برگ تعداد زیادی رگبرگ های موازی بصورت برآمدگی لبه دار صاف وجود دارد. رگبرگ وسط برگ را رگبرگ اصلی گویند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

بیشتر برگ ها درای دو زائده گوش مانند که به صورت زوج در قسمت پایه پهنک برگ هستند که به آن ها گوشواره می گویند. گوشواره ها در برگ های قدیمی حصور پیدا نمی کنند. زائده دیگری روی برگ ها وجود دارد که به نام زبانک یا لیگول (ligules) خوانده می شود که می توانند بصورت صاف یا مو مانند وجود داشته باشند. طول، رنگ و شکل زبانک در ارقام و واریته های مختلف با یکدیگر متفاوت می باشند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

این مشخصه نشاهای برنج را زا سایر علف ها متمایز می کند. گیاه برنج دارای هر دو زائده زبانک و گوشوارک می باشد، عموما علف های هرز در مزارع برنج بطور طبیعی این زوائد را ندارند. وجود زبانک و گوشوارک به عنوان مهمترین مشخصه جهت شناسایی برنج با علف هرز سوروف وقتی که گیاه جوان است در مزارع برنج می باشند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


خوشه و خوشه چه (PANICLE AND SPIKELETS)

در انتهای پنجه یک گل آذین بوجود می آید که خوشه نامیده می شود. گل آذین یا خوشه در بالاترین قسمت میان گره ساقه قرار می گیرد و خوشه چه های برنج بر روی خوشه قرار گرفته و موجب توسعه دانه ها می گردد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

بالاترین قسمت میان گره ساقه را گره گردن می نامند، که خوشه از این گره حلقه ای مو مانند ظاهر می شود. برای اندازه گیری طول خوشه از گره گردن تا انتهای خوشه را محاسبه می کنند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

محور خوشه پیوسته و تو خالی است. بجز در ناحیه گره ها که محل ایجاد خوشه های فرعی است.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

در محل تورم خوشه، خوشه های فرعی ظاهر می گردند که بالشتک خوشه نامیده می شود.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

هر گره روی خوشه اصلی، خوشه فرعی اولیه را بوجود می آورد. بر روی خوشه های فرعی ابتدایی ممکن است بطور تک تک یا چند تایی خوشه های فرعی ثانویه ظاهر گردد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

بر روی خوشه ها، خوشه چه ها قرار گرفته که سبب رشد و توسعه دانه ها را فراهم می نمایند. خوشچه ها بر روی خوشه های فرعی اولیه و ثانویه قرار دارند. واحدهای اصلی گل آذین ها، ساقه های گل دهنده و گلچه ها هستند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

گلچه بر روی ساقه گل دهنده قرار می گیرد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

پوشینه های ناقص (rudimentary glumes) از قسمت پهلو بزرگ شده اند و بیشتر شبیه فنجانی بسیار کوچک در قسمت راس ساقه گل دهنده قرار می گیرند. پوشینه های ناقص پایین ترین قسمت خوشه چه هستند و معمولا در زمان خرمنکوبی جدا می شوند. لماهای عقیم کوچک هستند و براکت ها (bractlike) به صورت برآمده به گلچه ها متصل هستند. ساقه گل دهنده یک محور کوچک بوده و یک تک گلچه به روی آن بین لمای عقیم و گلچه قرار می گیرد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


گلچه (FLORET)

یک گلچه شامل لما، پالئا و گل می باشد. گلچه ها، لمای عقیم، ساقه گل دهنده و پوشینه های ناقص را نگهداری می کنند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

پوشش بزرگتر محافظ پوشینه در گلچه لما (lemma) و محافظ کوچکتر پالئا (palea) نامیده می شوند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

هر دوی لما و پالئا دارای لبه برآمده شبیه غلاف آوندی می باشند، لما دارای پنج تا و پالئا دارای سه غلاف آوندی هستند. انتهای این غلاف ها می تواند صاف یا کرکدار باشند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

در انتهای لما یک ساختمان متراکم و فشرده به نام سلول های مادری ریشک (keel) می باشد که در تعدادی از ارقام بصورت کشیده و باریک و بلند است که به نام ریشک نامیده می شود.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


گل (FLOWER)

یک گلچه شامل یک گل می باشد، گل دو جنسی بوده و از یک مادگی به عنوان اندام ماده و شش پرچم به عنوان اندام نر تشکیل شده است.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

پرچم ها دارای کیسه بساک دو حفره ای بوده و بر روی میله باریک و بلندی قرار دارند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مادگی شامل یک تخمک و دو کلاله پر مانند که بر روی یک خامه کوتاه قرار دارند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

در نزدیک قاعده پالئا دو زائده شفاف مانند وجود دارد به نام lodicules (پایه غشای نازک تخمدان) که این زائده ها با فشار آوردن به لما و پالئا باعث باز شدن آنها برای فرایند گلدهی شده و توانایی طویل کردن و ظهور پرچم ها و باز کردن گلچه ها را فراهم می نماید. لما و پالئا پس از گرده افشانی بسته شده و دیگر باز نمی گردد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


دانه برنج (RICE GRAIN)

یک دانه برنج شامل یک تخمدان رسیده است. همچنین لما، پالئا، لماهای عقیم و ریشک که محکم به آن ها چسبیده است.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

پوسته برنج شامل لما، پالئا، ساختمان به هم پیوسته شان، لماهای عقیم، rachilla و ریشک می باشند.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

از نظر گیاه شناسی برنج قهوه ای که فاقد لما و پالئا می باشد میوه گندمه (caryopsis) نامیده می شود. دیواره تخمدان یا پریکارپ (pericarp) در میوه برنج بسیار نازک و بصورت لایه قهوه ای است که در خرمنکوبی همراه با لایه داخلی و آلورون جدا می شود.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

قسمت های باقی مانده دانه شامل، پوسته داخلی تخم، لایه آلورون (aleurone)، آندوسپرم (endosperm) و جنین می باشد. آندوسپم دانه قسمت های تغذیه ای برای جوانه زنی دانه را فراهم می نماید. جنین در ناحیه شکمی دانه متصل به لما قرار دارد که به آن اندام جنینی بذر گفته می شود.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

جنین شامل ساقه چه یا برگ های جنینی و ریشه چه یا ریشه اولیه جنینی می باشد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)


تشکیل جوانه اولیه خوشه در ساقه و زمان گلدهی در برنج

1. پیش بینی زمان گلدهی (FD) بر مبنای تشکیل جوانه اولیه خوشه در ساقه ( PI ) می باشد.

۲. آغاز تشکیل جوانه اولیه خوشه در ساقه در همه ارقام برنج از دوره زمانی حداکثر پنجه زنی می باشد.

۳. در همه ارقامبرنج ظهور گلدهی از حدود ۳۰ روز بعد از تشکیل جوانه اولیه خوشه در ساقه است.

۴. در خوشه های جوان (مرحله ابتدایی تشکیل خوشه PI) توسط ذره بین قابل مشاهده است. که این حالت معمولا بین:

  • در راقام با طول دوره رسیدن ۱۰۰-۹۵ روز ۴۵-۴۰ پس از بذرپاشی قابل رویت می باشد.
  • در ارقام با طول دوره رسیدن ۱۱۰-۱۰۵ روز ۵۲-۵۰ پس از بذرپاشی قابل رویت می باشد.
  • در ارقام با طول دوره رسیدن ۱۲۰-۱۱۵ روز ۶۲-۶۰ پس از بذرپاشی قابل رویت می باشد.
  • در ارقام با طول دوره رسیدن ۱۳۰-۱۲۵ روز ۷۰-۶۵ پس از بذرپاشی قابل رویت می باشد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مراحل توسعه خوشه و تشخیص خوشه ها

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

افزایش اندازه خوشه ها و حرکت به سمت خروج از غلاف برگ پرچم که با تورم ساقه همراه می باشد به نام آبستنی گفته می شوند

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مرحله آبستنی ابتدا در ساقه اصلی ظاهر می گردد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مرحله تشکیل جوانه اولیه تا آبستنی

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

پیر شدن برگ ها پس از شروع مرحله آبستنی

همزمان با آبستنی برگ ها شروع به یر شدن می کنند.


چگونه می توان تشکیل جوانه اولیه خوشه در ساقه را مشاهده نمود؟

5. انتخاب بلندترین پنجه رشد کرده (پنجه اصلی) و بریدن ساقه آن از کف زمین نزدیک رشته

۶. شکافتن ساقه بطور طولی از قسمت پایه به سمت بالای پنجه

۷. باز کردن قسمت شکافته شده بلافاصله، از قسمت بالای گره

۸. مشاهده توسعه خوشه (ترجیحا با ذره بین) که معمولا در این مرحله حدود ۱ میلی متر طول دارد.

مراحل کامل رشد برنج (فنولوژی)

مشاهده جوانه اولیه خوشه در ساقه

تبلیغات
برچسب ها
منابع
نویسنده
مهران ابن الدین
مهران ابن الدین عضو تیم استپ هلپ

دغدغه ایجاد منبع آموزشی که راهگشای بسیاری از مشکلات روزمره مردم و تاثیرگذار در ایجاد و توسعه کسب و کارهای فنی و تجربی باشد، ایده StepHelp و راه اندازی آن را سبب شد. هدفی که هر روز برای بهبود و اثربخشی بهتر آن تلاش می کنم.
مجموع پست ها: 338 مجموع سوالات: 0 مجموع پاسخ ها: 5
مطالب مرتبط
تبلیغات
سایر آموزش های برنج
پرسش و پاسخ
۰ پاسخ
۱ امتیاز
اصلاح محل نصب مگنترون ماكروويو
آموزش باز کردن و تعمیر دستگاه مایکروویو
سوالتان را بپرسید
تبلیغات
محصولات آموزشی
فروشگاه