باز هم یاهو ارائه برخی خدمات خود را متوقف می کند

کانال تلگرام