Tag - آشنایی با آیش

آشنایی با آیش و تناوب زراعی

چنان چه کشاورز فقط به تولید یک محصول در مزرعه خود بپردازد و یا همیشه یک محصول را به صورت پیاپی در یک قطعه زمین بکارد، نه تنها حداکثر بازده را از کار و عوامل تولید خود در دراز مدت به دست نمی آورد، بلکه با مسائلی از قبیل [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp