Tag - آشنایی با سوپاپ

آشنایی با مجموعه سوپاپ و ساختار بادامک های خودرو

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو این بار با مطلب آشنایی با مجموعه سوپاپ و ساختار بادامک ها در خودرو با هم همراه می شویم تا ضمن شناخت بیشتر سیستم سوپاپ، با ساختار بادامک های خودرو نیز آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

آشنایی با فنر سوپاپ، گاید، سیت سوپاپ، انواع و کاربرد آن ها

از سری آموزش های بخش تعمیر و نگهداری خودرو این بار با مطلب آشنایی با فنر سوپاپ، گاید، سیت سوپاپ، انواع و کاربرد آن ها با هم همراه می شویم تا ضمن شناخت کاربرد فنر سوپاپ، گاید، سیت سوپاپ با انواع آن ها نیز آشنا شویم.

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام