Tag - بخار بنزین

سوپاپ اطمینان

سوپاپ اطمینان، چنان چه مسیر ورودی بخارات به کنیستر به هر دلیلی مسدود شود یا حجم بخارات داخل مخزن مجموعه جدا کننده بیش از ظرفیت خروجی از اوریفیس باشد، فشار داخل باک از حد مجاز بالاتر نرفته و از طریق این سوپاپ، بخارات بنزین به محیط بیرون تخلیه شود. [...]

مشاهده ادامه...

اوریفیس

اوریفیس شدت جریان بخارات خروجی به سمت کنیستر را کنترل کند. در واقع بخاراتی که به سمت کنیستر می رود می باید متناسب با حجم کنیستر و عملکرد آن باشد و ورود بیش از حد مجاز بخارات به کنیستر سبب می شود بدون آن که در کنیستر جذب گردد [...]

مشاهده ادامه...

کنیستر

کنیستر مخزنی پر از دانه‌های کربن فعال است و زیر گلگیر سمت شاگرد قرار دارد. این مخزن دو تا شلنگ دارد، یکی از آن‌ها طرف باک و یکی به ورودی هوای موتور متصل می‌شود. زمانی که موتور روشن است، بخار بنزین به داخل موتور کشیده و سوخته می‌شود، اما [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp