Tag - تامین نیاز سرمایی درختان

نیاز سرمایی درختان و روش های رفع آن

در حال حاضر گرمایش و تغییرات اقلیمى، حیات انسان و سایر موجودات کره زمین را با بحران هاى جدى رو به رو ساخته است. فعالیت هاى صنعتى و کشاورزى انسان ها در افزایش این گازها نقش اصلی را دارند. بیشترین اثر فعالیت هاى انسانى بر افزایش گاز دى اکسید [...]

مشاهده ادامه...

کانال تلگرام stephelp